صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2870
عنوان مطلب به رفقاى تشکيلات کردستان حزب کمونيست ايران - ٢٥ر٦ر١٣٦٩
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ٥٩ - مهر ١٣٦٩ - K59
تاريخ 13690625 - 19900916
فايل پايه فايل واژه نگار - تايپ و ارسال شده توسط رفيق کيوان جاويد
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030822 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-08-22