Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

به رفقاى تشکيلات کردستان حزب کمونيست ايران


0
توضيح نشريه کمونيست (شماره ٥٩ - مهرماه ١٣٦٩)
1
متن زير نامه‌اى است که منصور حکمت بدنبال پلنوم هجدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران از طرف دفتر سياسى خطاب به رفقاى تشکيلات کردستان حزب نوشته است. نظر به به اينکه جنبه هايى از سياست ما در کردستان در اين نامه منعکس است، چاپ آن را در نشريه کمونيست مفيد دانستيم.
 

3
رفقاى عزيز، همانطور که ميدانيد در پلنوم هجدهم کميته مرکزى دفتر سياسى‌اى مرکب از کورش مدرسى، ايرج آذرين، رضا مقدم و من تشکيل شده است. برنامه عمل ما در کردستان براى همه شما آشناست و دفتر سياسى تصميم دارد که اين برنامه را با جديت تمام دنبال کند. حل و فصل مسائلى که امروز روبروى ماست کار اين يا آن کميته نميتواند باشد. بدون يک اراده جمعى و يک وحدت نظر عميق در تشخيص اولويت‌ها که بتواند نيروى همه رفقاى تشکيلات را در خدمت اين سياستها قرار بدهد تحقق اهداف ما ممکن نيست. اين نامه را بعنوان فراخوانى براى يک دوره فعاليت آگاهانه و متحدانه خطاب به شما مينويسم. ميخواهم هر رفيق مستقل از فضا و مشغله‌هايى که در دوره‌هاى اخير بر تشکيلات و روابط ما حاکم بوده است به نکاتى که ميگويم توجه کند و در پيشبرد وظايف تعيين کننده اين دوره جاى خود را پيدا کند. ١- دفتر سياسى حزب کمونيست ايران يک جمع جهت‌دار و جانبدار است. ترکيب اين جمع همان ترکيب کانون کمونيسم کارگرى است و برنامه عمل د.س مشخصا از زاويه جريان چپ در حزب و بر مبناى مباحثات کانون و فراکسيون کمونيسم کارگرى تنظيم شده است. بنابراين از نظر سياسى پاسخ اين سؤال که ما در کردستان چه ميخواهيم و براى چه تلاش ميکنيم بايد براى همه شما روشن باشد. شيوه فعاليت مورد نظر ما و اولويتهاى ما در کردستان، نگرش ما به مسائل درونى حزب و مرزبنديهاى ما با ساير گرايشات و حرکتهاى سياسى که در حزب نمايندگى ميشوند همان است که در اسناد مختلف تاکنونى بيان کرده‌ايم. بنابراين گمان نميکنم از نظر سياسى ابهامى در مورد چه خواهيم کرد ما در کردستان وجود داشته باشد.
5
٢- همه رفقا و بويژه رفقاى فراکسيون واقفند که يک رگه اصلى در بحثهاى تاکنونى ما دفاع از حزبيت و تلاش براى ايجاد يک حزب منضبط و سامان گرفته براى تحقق برنامه و سياستهاى کمونيستى بوده است. تا جايى که در مواردى پافشارى ما بر اين وجه مساله يعنى تحکيم حزبيت براى برخى رفقا حتى ترمزى بر انتقاد بى‌امان بر گرايشات ديگر تلقى شده است. همانطور که از ابتدا در نامه به رفقاى چپ تذکر دادم شاخص راديکاليسم واقعى در حزب کمونيست و تعهد واقعى به افق کمونيسم کارگرى تلاش براى ايجاد يک صف متحد، يک حزب، است که بتواند دورنماى ما را عملا متحقق کند. ما از چپ خواستيم که تشکيلات را بدست بگيرد و منظم کند. متاسفانه روند اوضاع مطابق آرزوى ما پيش نرفت و چپ با صلابت و قاطعيت کافى در مقام رهبر و سازمانده فعاليتهاى حزب کمونيست ظاهر نشد. با تشکيل دفتر سياسى ما تحقق اين امر را يک هدف محورى خود قرار ميدهيم. اگر بناست کارى بکنيم فقط با يک حزب و بعنوان يک حزب ميتوانيم. تعهد ما به عمل کردن بعنوان يک گرايش کمونيستى کارگرى فقط و فقط ميتواند خود را در سامان دادن حزب براى پيشبرد سياستهاى اثباتى اين جريان نشان بدهد. بنابراين نه فقط بعنوان دفتر سياسى حزب که مسئوليت کل حزب را برعهده ميگيرد، بلکه در درجه اول بعنوان مدافعان افق کمونيستى در حزب، تقويت حزبيت و برقرار کردن مناسبات محکم، سالم و قابل اتکاء حزبى اولويت ماست.
6
٣- افقها و اولويت‌هاى عمومى و اثباتى ما به کنار، تشکيلات ما امروز در شرايط ويژه‌اى قرار گرفته است و بايد معضلات بسيار ملموس و مهمى را حل کند. تشخيص اين معضلات و مبرميت آنها به عقل گرايش خاصى احتياج ندارد. هر کس با هر ديدگاهى اين را ميفهمد که ما بايد در حساس‌ترين شرايط که تمام جهان از آن سخن ميگويد، سلامت، امنيت و آسايش انسانهاى زيادى را، اعم از تشکيلاتى و غير تشکيلاتى، چپ يا راست، تامين و تضمين کنيم. هر کس اين را ميفهمد که ما بايد در مقابل فضايى که اين اوضاع براى تعرض و خرابکارى عليه ما براى دشمنان شناخته شده‌مان فراهم ميکند، خود را محکم بگيريم. هر کس ميفهمد که ما بايد دورنماى زندگى و آينده سياسى انسانهايى را که سالها عمرشان را در مبارزه در صف حزب صرف کرده‌اند و کل توان و سلامت جسميشان را در اين راه گذاشته‌اند ترسيم کنيم. حرکت بى‌برنامه، آشفته و بى سازمان نسخه‌اى براى ورود به يک سلسله از تراژديهاى انسانى و سياسى است. اين وضعيت حاصل افقهاى محدودى است که پيش از اين بر ما و بر کل کمونيسم معاصر مسلط بوده است. ميشود نشست و به اين کوته‌نظرى‌ها لعنت فرستاد. اما جريان ما درست در همين مقطع ميخواهد پا پيش بگذارد و راه باز کند. بنابراين يک اولويت اساسى دفتر سياسى، که از افق ويژه ما مايه ميگيرد اما به زندگى و آينده سياسى هر کس با هر گرايشى رابط تعيين کننده دارد، حل معضلات ويژه اين دوره و جلوگيرى از لطمات و ضايعاتى است که ما را تهديد ميکند. هر کس اين معضلات را برسميت ميشناسد، هر کس که ميخواهد در حل آنها سهيم باشد، و حتى هر کس که ميخواهد بعنوان يک انسان خود و عزيزانش را از اين لطمات مصون بدارد بايد امروز آستين بالا بزند و تحت تنظيمات حزب کمونيست صميمانه پيشبرد گوشه‌اى از نقشه عمل را بر عهده بگيرد. بويژه از رفقاى فراکسيون انتظار ميرود که در اين شرايط عنصر نظم و حرکت با برنامه در حزب کمونيست باشند.
7
٤- ما دورنماى فعاليت حزب در کردستان در عرصه‌هاى مختلف را کتبا در مقالات و جزوات مختلف بيان کرده‌ايم. نظر ما راجع به سازماندهى کارگرى، مبارزه و حضور مسلحانه کومه‌له، تبليغ و ترويج، سازماندهى بخش علنى و غيره روشن است. تحرکات امپرياليستى آمريکا به يک نحو و صلح ايران و عراق به نحوى ديگر دورنمايى از محدوديت‌ها و کاهش دامنه عمل در عرصه‌هاى فعاليت ما را بهمراه دارد. هر کس هر برنامه‌اى داشته باشد، دفتر سياسى حزب کمونيست به اين افقها متعهد است و ميکوشد عليرغم اين محدوديتها و مشکلات ادامه‌کارى کومه‌له را در اين عرصه ها حفظ و تضمين کند. بنابراين همگام با تلاش براى رفع مشکلات دوره‌اى ما امر سازماندهى اين فعاليتها در شرايط جديد را يک اولويت اساسى خود ميدانيم. شرط لازم تحقق اين اهداف پرداختن واقعى به حل معضلات مبرم اين دوره، سامان دادن به تشکيلات و ايجاد يک ماشين حزبى در کردستان است که مطابق برنامه و نقشه عمل خود و تحت هدايت رهبرى خود کار کند.
8
٥- تصميم‌گيرى در مورد مسائل تشکيلاتى و تعيين وظايف و نقشه‌عملها کار ارگانهاى رسمى تشکيلاتى است. بايد به همين ارگانها تکيه کنيم و جدا از هر نظر و ملاحظه‌اى بر کار يا ترکيب آنها فعاليت خود را تحت نظر و مطابق رهنمود و نقشه اين ارگانها پيش ببريم. اين يک اصل اساسى است. بنابراين همانطور که قبلا خطاب به رفقاى فراکسيون نوشتم، شرط لازم عضويت و کار با حزب کمونيست و به طريق اولى شرط برخوردار بودن از حق انتقاد و ابراز نظرات آلترناتيو در حزب برسميت شناسى اين اصل است. رفقايى که با نظرات و کارکرد اين ارگانها اختلاف حس ميکنند يا ترکيب آنها را مناسب نميدانند، که بخودى خود ايرادى ندارد، موظفند بدوا خود را کاملا و بدون هيچ ملاحظه‌اى تحت تنظيمات کميته‌هاى تشکيلاتى قرار بدهند و براى به کرسى نشاندن نظراتشان و ايجاد تغييرات مورد نظر سياسى و تشکيلاتى از مجارى رسمى حزبى اقدام کنند. ارائه قطعنامه‌ها و نقشه‌عملهاى آلترناتيو به ارگانها، طرح نظرات سياسى در نشريات داخلى و علنى و سمينارها و غيره، شرکت در انتخابات کميته‌ها و ارگانها و غيره روشهاى متعارف يک فعاليت سالم درون حزبى است. اينها مجارى‌اى است که به روى همه باز است. اما در هر مقطع و مادام که کميته‌اى بر سر کار است، اين حق مسلم را دارد که نقشه‌عملهاى مورد نظر خود را پيش ببرد، نيروى حزبى تحت مسئوليت خود را سازمان بدهد و روى تعهد و انرژى تمام اعضاء تحت مسئوليت خود حساب کند. دفتر سياسى خود را به بازگرداندن مناسبات روتين حزبى و اعاده اتوريته و اختيارات اساسنامه‌اى کميته‌هاى تشکيلاتى موظف ميداند. بايد بدوا حزبى باشد تا بشود سياستهاى آن را اصلاح کرد و تغيير داد. ما اين روش برخورد را از همه رفقا و به طريق اولى از کليه رفقايى که خود را با دفتر سياسى هم خط ميدانند انتظار داريم و با اتکاء به موازين اساسنامه‌اى در حزب اعمال ميکنيم. کميته‌ها و ارگانهاى موجود مستقل از هر ملاحظه ما در مورد ترکيب و کارکرد فعلى‌شان از نظر دفتر سياسى رسميت دارند و در قبال وظايفى که به آنها سپرده شده مسئولند.
9
٦- دفتر سياسى خود را به تامين و تضمين امنيت و سلامت و آينده همه رفقا متعهد ميداند. اختلاف نظر سياسى با ما کوچکترين تاثيرى بر اين تعهد ما در قبال رفقا ندارد، مادام که و مشروط بر اينکه هر رفيق ضوابط و موازين حزب کمونيست را برسميت بشناسد و رعايت کند. خطاب ما به آن رفقايى که احتمالا راه خود را با ما يکى نميدانند اينست که ضمن بيان آزادانه نظرات سياسى خود از هر اقدامى که مانع کارکرد روتين تشکيلات بشود جدا خوددارى کنند. ما به موارد نقض پرنسيپهاى حزبى با جديت تمام برخورد ميکنيم.
10
٧- دفتر سياسى خواستار دخالت خلاق و سازنده همه رفقا در فعاليت و تصميمات حزبى است. ما خواستار آنيم که رفقا نظرات و ملاحظات خود، آلترناتيوهاى خود، نقشه عمل‌ها و اصلاحات پيشنهادى خود را با اطمينان به توجه جدى دفتر سياسى به آنها براى ما بفرستند. ما بعلاوه خواستار آنيم که مباحثات درونى رفقا هر چه بيشتر از حيطه مسائل تشکيلاتى دور بشود و به مباحثات راهگشاى سياسى که افق و اصول فعاليت‌ها و سايه روشن‌هاى سياسى در درون ما را روشن ميکند معطوف شود. از سوى ديگر دفتر سياسى متعهد به باز کردن مباحثات درونى خود و کل پروسه تصميم‌گيرى به روى فعالين حزب است. مطالب مهم، طرح‌ها و قطعنامه‌ها و نقشه‌عمل‌هاى در دستور د.س بر طبق روال معينى که بعدا به اطلاع رفقاى حزبى خواهد رسيد حتى المقدور قبل از اظهار نظر د.س در اختيار رفقاى حزبى قرار خواهد گرفت. فعالين حزب ميتوانند مستقيما و يا از طريق ارگانهاى خود پيشنهادات و موضوعاتى را در دستور بررسى تصميم‌گيرى توسط د.س قرار بدهند.
11
رفقا، اميدوارم تشکيل دفتر سياسى کنونى سرآغازى براى حرکت سيستماتيک و با برنامه چپ بعنوان يک جريان رهبرى کننده در حزب کمونيست ايران باشد. شما مشکلات و محدوديتهاى ما را ميدانيد، دشوارى‌هاى متعدد روبروى ما را ميدانيد، برنامه‌هاى ما را ميدانيد، اصول و مبانى اعتقادى و ارزشها و باورهاى ما را ميدانيد، افقهاى مورد نظر ما را ميدانيد. شرط موفقيت در اين مسير حرکت آگاهانه و متحدانه شماست. ما بعنوان جمعى که وظيفه هدايت و سازماندهى اين فعاليت و مسئوليت کل فعاليت حزب را بر عهده گرفته است، روى انرژى، تعهد و قدرت تشخيص شما حساب ميکنيم. از همه رفقا، و طبعا از همه رفقايى که با اعلام تعلق خود به فراکسيون کمونيسم کارگرى خود را شريک اين افق‌ها و اين مسئوليتها ميدانند، ميخواهم يکپارچه پا جلو بگذارند و نقشى که از آنها انتظار ميرود را برعهده بگيرند.
12
دفتر سياسى رئوس برنامه عمل عمومى خود را همراه اين برنامه در اختيار رفقا قرار ميدهد. اين برنامه عمل تنها تکميل کننده مجموعه اسنادى است که در طول ماههاى گذشته درباره فعاليت حزب در کردستان از طرف ما ارائه شده است. مطالعه مجدد اين اسناد را به رفقا توصيه ميکنم.


دست همه رفقا را ميفشارم

از طرف دفتر سياسى
منصور حکمت

٢٥ شهريور ١٣٦٩


منتشر شده در کمونيست شماره ٥٩ - مهر ماه ١٣٦٩


m-hekmat.com #2870fa.html