صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2920
عنوان مطلب درحاشيه قتل‌هاى زنجيره‌اى - گفتگوى نشريه پوشه با منصور حکمت
اوريژينال براى انتشار در پوشه شماره ٦ در نظر گرفته شده بوده که به علت تعطيلى پوشه هيچوقت منتشر نشده است.
تاريخ 13791023 - 20010113
فايل پايه 2920fa.vnf دريافت شده از رفيق سياوش مدرسى
انجام شده 20040224 تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى


Last updated: 2004-02-24