Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

درحاشيه قتل‌هاى زنجيره‌اى

گفتگوى نشريه پوشه با منصور حکمت


2
سياوش مدرسى: "شمارى از اعضاى وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ايران به اتهام شرکت در قتل دگرانديشان در تهران دستگير شده‌اند. روابط عمومى وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ايران باهمکارى کميته ويژه تحقيق رئيس جمهورى خبر از شناسائى، دستگيرى و پيگرد قانونى شبکه‌اى داد که شمارى از افراد آن عضو وزارت اطلاعات بوده‌اند. در اين اطلاعيه اين اَعمال جنايتکارانه و هر جنايتى عليه انسان‌ها و هرگونه تهديد امنيت شهروندان محکوم شده و لطمه بزرگى به اعتبار جمهورى اسلامى ايران توصيف شده است". اين خبر، و محکوم کردن جنايات و توصيف آنها به‌ عنوان مضر براى رژيم، چه معنايى دارد؟
3
منصور حکمت: اين نشان دستپاچگى حکومت است. تا چند سال قبل اينها هرکس را که ميخواستند در روز روشن ميگرفتند، شکنجه ميکردند، اعدام ميکردند و در روزنامه‌ها و راديو و تلويزيون‌شان شرح ماوقع را با عکس و تفصيلات و جار و جنجال منتشر ميکردند. الان بايد کار جوخه‌هاى مرگشان را به "بخش خصوصى" بسپارند و دزدکى آدم بکشند و بالاخره هم اين نمايش غلط کردن را راه بياندازند و ايادى دون‌پايه حکومت را با اميد نجات دادن مقامات بالاتر از دست مردم، قربانى بدهند. اين نشان تغيير فاحش تناسب قوا در ايران و قرار گرفتن واقعى رژيم در سراشيب سقوط است. بنظر من اذعان سران رژيم به اينکه اين قتل‌ها کار خود مقامات حکومت بوده، يک نقطه عطف تعيين کننده در اوضاع سياسى ايران است، جمهورى اسلامى دارد ميرود.
4
سياوش مدرسى: آيا همکارى "کميته ويژه تحقيق رئيس جمهورى" و "وزارت اطلاعات" به معناى سازش پشت پرده جناحها براى آرام کردن اوضاع است؟ آيا ترورهاى رژيم، به جاى مرعوب کردن مردم، خودشان را از واکنش در داخل و خارج ترسانده است؟ آيا دارند به همديگر باج ميدهند، يا از وحشت مردم اين نمايش را علم کرده‌اند؟
5
منصور حکمت: بنظر من اين کميسيونها واقعا با هم همکارى کرده‌اند، لابد جر و بحث هم کرده‌اند. اما هدف مشترکشان اين بوده است که فرمول متضمن "کمترين زيان ممکن" را پيدا کنند. بنظر من ميدانند که قافيه را باخته‌اند. وحشت از مردم را در همه حرکات سرانشان، از خامنه‌اى تا خاتمى، به وضوح ميشود ديد. اين ماجراها ناچارشان ميکند از يکسو در کوتاه مدت بيشتر روى خاتمى سرمايه‌گذارى کنند و از سوى ديگر از حالا فکر جنگ نهايى با مردم باشند. عده زيادى هم از هم اکنون اين جنگ را باخته ميدانند و در فکر فرار و در بردن جان و غنائم چپاولهاى تاکنونى خود هستند.
6
سياوش مدرسى: به فرض دستگيرى عده‌اى، آيا سران رژيم در رابطه با اين جنايات مشخص، تبرئه خواهند شد؟
7
منصور حکمت: اينها اصلا مساله را به سران رژيم تسرى نخواهند داد. براى محاکمه سران رژيم به جرم اين جنايات و دهها هزار پرونده قتل ديگر، بايد دادگاههاى مردم تشکيل شود. که البته دور نيست.
8
سياوش مدرسى: وضعيت داخلى رژيم چگونه است؟ برخى صحبت از تعيين‌کننده‌تر شدن خزنده و آرام، ولى منظم، رفسنجانى ميکنند. به طور کلى، امروز شما موقعيت و تناسب‌قواى جناحهاى مختلف رژيم را در رابطه با يکديگر چگونه ميبينيد؟
9
منصور حکمت: با اين رويدادهاى اخير، زبان خاتمى براى دوره‌اى بر سر خامنه‌اى‌ها دراز خواهد شد. اما اتفاق مهمترى که افتاده است اين است که چاقوکشها خود بطور ناخواسته اوضاعى بوجود آوردند که خاتمى به کرنش بيشتر در برابر مردم ناگزير شود. وقتى راست رژيم حمله ميکند و مفتضحانه از مردم شکست ميخورد، آنوقت ميانه‌روهاى حکومت بايد براى آرام کردن فضا ژستهاى مردمى غليظ‌ترى بگيرند. در مورد رفسنجانى، بايد گفت که او بدرد روزى ميخورد که در سير عقب نشينى رژيم، خامنه‌اى رفتنى باشد، قابل حفظ نباشد. آنوقت رفسنجانى و طيف او شايد بتوانند پيوستگى رژيم و رهبرى آن را، در عين عقب نشينى در برابر مردم، حفظ کنند. به نحوى که در صورت شکست راست افراطى، رهبرى همچنان بيرون طيف ناراضيان کنونى و دور از دست جناح خاتمى باقى بماند. به اين اعتبار عروج مجدد رفسنجانى يکى از لحظات دوران گذار خواهد بود. دوره‌اى که بقاى خامنه‌اى و خط راست در موضع قدرت عملى نيست، اما سرنگونى کل رژيم هم هنوز در دسترس فورى مردم نيست. اين بنظر من دوره کوتاهى خواهد بود. يک دوره چند ساله رهبرى خط رفسنجانى نخواهيم داشت.
10
سياوش مدرسى: موقعيت کل رژيم در مقابل مردم چيست؟ مردم در مقابل آن در چه وضعيت و روحيه‌اى قرار دارند؟ در همان روزهاى ترور، جوانان و مردم در تهران و همدان به مقابله با عوامل رژيم و ايراد شعارهاى راديکال پرداختند.
11
منصور حکمت: شواهد موجود دال بر يک تحرک دفاعى ضد رژيمى در ميان مردم و بخصوص جوانان در محلات است. تشکيل گروههاى دفاع در مقابل خشونت اوباش اسلامى، خبرى است که خود محافل رژيمى با نگرانى از آن ياد کرده‌اند. بنظر من بعد از اين تعزيه وزارت اطلاعات، شهامت مردم در ابراز وجود سياسى و حتى مقاومت فيزيکى در برابر ايادى رژيم به مراتب بيشتر خواهد شد.
12
سياوش مدرسى: شما اخيرا در يک مصاحبه راديويى بر ضرورت تشديد مبارزه عليه اسلام تاکيد کرده‌ايد. در آن مصاحبه مساله بيشتر در بعد جهانى‌اش مطرح بود "جنبش اسلام سياسى در کشورهاى مختلف و اهميت جهانى مبارزه با آن در ايران". ممکن است قدرى درباره جايگاه سياسى اين مبارزه در رابطه با سرنگونى جمهورى اسلامى ايران و به طور کلى هر گونه تحول جدى در اين کشور توضيح بدهيد؟ آيا تشديد مبارزه عليه اسلام، قابليت بسيج سياسى زياد دارد؟ آيا کمک ميکند که نيروى پرچمدار اين مبارزه، با سهولت بيشترى بعنوان آلترناتيو رژيم کنونى، قد علم کند؟ آيا زمينه را براى مبارزه در راه سوسياليسم آماده‌تر ميکند؟ آيا مدرنيته را که زمينه‌اى وسيع در ايران دارد از نظر سياسى تهاجمى‌تر ميکند؟
13
منصور حکمت: قطعنامه اخير کميته مرکزى نه بر سر تشديد مقابله با اسلام بعنوان يک دين، که مبارزه با آن همواره در دستور ما هست، بلکه بر سر شدت بخشيدن به مبارزه با جريانات و جنبشهاى اسلامى به مثابه يک اردوى نوظهور راست افراطى در جهان امروز است. مبارزه با دين و با اسلام بعنوان يک سرچشمه ارتجاع در سياست و فرهنگ و سنتهاى اجتماعى يک امر هميشگى براى ما کمونيستهاست. اما قطعنامه ما به اين اشاره دارد که اين مبارزه هميشگى هنوز پاسخگوى وظايف ويژه‌اى که ظهور ارتجاع آدمکش اسلامى، در شمال آفريقا، خاورميانه و حتى اروپا، بر عهده ما ميگذارد نيست. همانطور که مقابله هميشگى با راسيسم و قوم‌پرستى، هنوز جاى يک سياست روشن در مقابل عروج فاشيسم بعنوان يک حرکت سياسى خاص با برنامه خاص در دوره خاص را نميگيرد. ما ميگوئيم بايد اين راست افراطى اسلامى را با قدرت از ميدان بدر کرد. شکست داد. منهزم کرد. بحث بر سر نماز و روزه و خمس و زکوة نيست، بر سر حرکاتهاى سياسى و نيروهايى است که در ايران، افغانسان، الجزاير و در کل خارميانه آدم ميکشند، زنان را ميکوبند و مردم را ميترسانند. اينها را بايد سرجايشان نشاند.
14
اين معضل بنا به ماهيت خود بين‌المللى است. ويژگى رژيم اسلامى در اين ميان اين است که يک سنگر و منشاء قدرت اين ارتجاع اسلامى در صحنه جهانى است. فراخوان ما هم يک فراخوان بين‌المللى است، اما يک جبهه اساسى اين مبارزه جهانى، تلاش براى سرنگونى رژيم اسلامى در ايران است.
15
در پاسخ سؤال ديگرتان بايد بگويم که آرى شعارهاى ضد اسلامى قدرت بسيج فوق‌العاده زيادى دارد. هيچ نيرويى در ايران امروز بدون يک چهره روشن ضد مذهبى به قدرت نخواهد رسيد.
16
سياوش مدرسى: باتشکر و به اميد گفتگوهاى بعدى با شما.اين مصاحبه در تاريخ ١٣ ژانويه ٢٠٠١ براى انتشار در پوشه شماره ٦ تهيه شده بوده است که به علت توقف انتشار پوشه هيچوقت منتشر نشده است.

m-hekmat.com #2920fa.html