صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2960
عنوان مطلب نامه به پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - اول اوت ١٩٩١
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ٦٣ - مهر ١٣٧٠- K63
تاريخ 13700510 - 19910801
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7Let2pl-FV.vnf 2960fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030902 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود


Last updated: 2003-09-02