Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

به پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران


موقعيت امروز کمونيسم در سطح بين‌المللى و نيز مشخصات و روندهاى درونى حزب کمونيست ايران اکنون مرا متقاعد کرده است که تلاش براى شکل دادن به يک حزب کمونيستى کارگرى که معطوف به پاسخگويى به نيازهاى امروز کمونيسم کارگرى و مارکسيسم باشد در بيرون حزب کمونيست ايران مثمر ثمر تر خواهد بود و يا لااقل انرژى و فرصت محدود من بعنوان يک کمونيست از اين طريق به شيوه موثرترى در خدمت اين امر، که آن را فلسفه زندگى خود ميدانم، قرار خواهد گرفت.
2
از اينرو با کمال احترام به اطلاع پلنوم ميرسانم که در نظر دارم پس از کنفرانس فراکسيون کمونيسم کارگرى و توضيح تفصيلى ارزيابى‌ام از موقعيت کنونى، از حزب کمونيست ايران کناره‌گيرى کنم و به ايجاد يک حزب کمونيستى بر مبناى نظراتى که در سالهاى اخير تحت عنوان کمونيسم کارگرى بيان کرده‌ايم، اقدام کنم.
3
اين نوشته به معناى استعفاى فورى من از حزب و يا از کميته مرکزى نيست. هدف اين نوشته اينست که کميته مرکزى با اطلاع قبلى بتواند در يک روند آگاهانه و سياسى مسائل عملى احتمالى ناشى از اين اقدام را حل و فصل نمايد و اين جدائى براى فعالين حزب و همه کسانى که تحولات حزب کمونيست ايران را دنبال ميکنند ناگهانى و ابتدا به ساکن جلوه نکند. بعلاوه درست‌تر است که قبل از قطعيت يافتن اين تصميم رفقاى فراکسيون کمونيسم کارگرى فرصت اظهار نظر درباره آن را داشته باشند و با عمل انجام شده مواجه نشوند. استعفاى رسمى خود را پس از کنفرانس فراکسيون به کميته مرکزى تقديم خواهم کرد.
4
درباره علل اين تصميم در کنفرانس و در مقطع جدايى رسمى توضيحات کافى خواهم داد. بعلاوه در هر مورد که پلنوم لازم بداند براى ارائه توضيح آماده‌ام.
5
اين نامه براى انتشار علنى، و از جمله براى اطلاع همه فعالين حزب کمونيست، نوشته شده است. خواستار آنم که در اولين شماره نشريه کمونيست بعد از پلنوم بيستم، و يا به هر ترتيب که پلنوم تصميم بگيرد، منتشر شود.
6
با درودهاى کمونيستى
منصور حکمت
اول اوت ١٩٩١کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران، شماره ٦٣، مهرماه ١٣٧٠
جلد هفتم مجموعه آثار صفحات ٢٢٩ و ٣٠٠

m-hekmat.com #2960fa.html