صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3010
عنوان مطلب توضيح و مقدمه به مجموعه اسناد مربوط به استعفاها
اوريژينال مجموعه اسناد در رابطه با استعفاها، حزب کمونيست کارگرى ايران
تاريخ 13780204 - 19990424
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق شهلا دانشفر
انجام شده 20030510 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با اصل مقابله شود


Last updated: 2003-05-10