Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

توضيح و مقدمه به مجموعه اسناد مربوط به استعفاها

توضيحى به خوانندگان


آنچه ميخوانيد اسناد مباحثاتى است که در فروردين ١٣٧٨ (اواخر مارس و اوائل آوريل ١٩٩٩) در کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران صورت گرفت. آنچه ايجاب ميکند اين اسناد منتشر شود، اهميت محتوايى آنها نيست. بلکه اين واقعيت است که در حين اين مباحثات ٥ نفر از اعضاى کميته مرکزى حزب از عضويت در حزب استعفا کردند و خواه ناخواه اين جدايى‌ها با اين مباحثات تداعى شد و توجه و کنجکاوى در مورد آن را برانگيخت. رفقا مجيد محمدى، آزاد نسيم و رضا مقدم بدون توضيح چندانى استعفاى خود را به حزب اعلام کردند. از ميان اين رفقا رضا مقدم متعاقبا اطلاعيه علنى‌اى درباره علل جدايى خود منتشر نمود که در بخش ضمايم اين مجموعه آمده است. رفيق فرهاد بشارت بدنبال اين استعفاها طى بيانيه‌اى خطاب به اعضاء خواهان استيضاح رهبرى حزب شد و به فاصله چند روز جدايى خود را از حزب اعلام نمود. رفيق بهمن شفيق، که مبتکر و يک طرف اصلى در مباحثات اين مجموعه است در پايان اين مباحثات از حزب کناره گرفت. روشن است که نفس اين مجادلات و مباحثات علت اصلى استعفاى کسى نبوده است. تصميماتى به اين اهميت، منطقا ريشه‌هايى ديرپاتر و دورتر دارند. اما اگرچه گذشته زمينه و بنياد رويدادهاى آينده است، اين فقط آينده است که ميتواند حقايق آن گذشته را بدرستى روشن کند. مباحثات اين مجموعه چيز زيادى در مورد علل اين استعفاها نميگويد. آينده و فعاليتى که رفقا پس از جدايى در پيشاروى خواهند گذاشت، ابعاد تفاوتها و شکافهاى امروز را معنى خواهد کرد.
2
لازم به ياد آورى است که در مجموع ٥ عضو از کميته مرکزى ٢٥ نفره حزب استعفا کرده‌اند. از ميان اين رفقا، يک رفيق، رضا مقدم، در دفتر سياسى ٧ نفره حزب عضويت داشته است.
3
دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران اکنون اين اسناد را براى اطلاع علاقمندان منتشر ميکند. براى بخش وسيعى از مردم که با احزاب سياسى از طريق برنامه‌ها و نشريات و تبليغات و فعاليتشان آشنا هستند به احتمال قوى مطالعه اين نوشته‌ها جذابيتى نخواهد داشت... هر حزب و سنت سياسى در درون خود مباحثات و جدلهايى دارد که براى ناظرينى خارج آن حزب يا آن سنت شايد حتى چندان مفهوم جلوه نکند. در غياب اين استعفاها، اين مباحثات چه بسا در درون خود کميته مرکزى به فرجام ميرسيد و پس از گرفتن نتايج عملى از آنها نظير بسيارى مباحثات ديگر، به آرشيو سپرده ميشد. ما مطالعه اين اسناد را لزوما به همه توصيه نميکنيم و جايگاه مهمى براى آن قائل نيستيم. اما حزب کمونيست کارگرى ايران يک حزب سياسى باز است و خواهان اين است که روندهاى درونى‌اش، همچنانکه فعاليت بيرونى‌اش شفاف و روشن جلوى چشم مردم باشد. آنچه پنهانکارى و زندگى درونى اغراق شده را به احزاب چپ و کمونيست تحميل ميکند، اختناق و تروريسم دولتها و احزاب دست راستى است. آرزوى ما اينست که شرايطى بوجود بيايد که کنگره‌هاى ما، مجامع وسيع ما بتواند از طريق رسانه‌ها در پيشگاه عموم برگزار شود و درش بروى هر ناظرى باز باشد. ما اعتقاد راسخ داريم که اين گشودگى و اين شفافيت قبل از هر چيز کمونيسم و جنبش طبقه کارگر را رشد خواهد داد.
4
استعفاهاى رفقاى کميته مرکزى و تعداد ديگرى از اعضاى حزب، خللى در فعاليتهاى حزب ايجاد نکرده است. اين ابدا به معنى انکار ارزش و جايگاه و توان رفقاى مستعفى ما نيست. اين جدايى به حزب کمونيست کارگرى ايران تحميل شده است. تاکيد ما بر اينست که توان و نيرويى که در حزب کمونيست کارگرى متشکل است، به مراتب بيش از آنست که با اين جدايى‌ها کارى بر زمين بماند و خلاء مشهودى در فعاليت حزب و سير پيشروى حزب صورت بگيرد.
5
اين اسناد از طرف دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران جهت اطلاع اعضاء و فعالين سازمانها و نهادهاى مختلف اپوزيسيون ايران، از چپ تا راست، در چند نسخه براى اين سازمانها ارسال ميشود. علاقمندانى که به اين سازمانها تعلق ندارند، يا امکان دريافت آن از سازمان خويش را نداشته‌اند ميتوانند با مراجعه به واحدهاى حزب کمونيست کارگرى در خارج کشور و يا سايت (صفحه) حزب روى شبکه اينترنت اين اسناد را دريافت کنند. تکثير و توزيع اين اسناد، مشروط بر اينکه همراه فهرست کل مطالب باشد، از نظر حزب کمونيست کارگرى بلامانع است.
6
دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران
٢٤ آوريل ١٩٩٩
٤ ارديبهشت ١٣٧٨
بجاى مقدمه

رفقا،

آنچه ميخوانيد مجموعه رفت و برگشت‌هاى قلمى در درون کميته مرکزى پيرامون نوشته‌هاى رفيق بهمن شفيق است که اکنون جهت اطلاع شما در اختيارتان قرار ميگيرد. لازم به تذکر است که رفقا اسد گلچينى، مظفر محمدى و ريبوار احمد از کميته مرکزى حزب اين اسناد را دريافت نکرده‌اند.
13
اين بحث با نوشته‌اى از رفيق شفيق در مورد ساختن يک انترناسيونال با شرکت و ابتکار عمل حزب کمونيست کارگرى ايران آغاز شد و با اعلام شکست کمونيسم کارگرى در حزب ما، تبديل من به يک "مارکسيست سابق" و توصيف اعضاى مرکزيت حزب با الفاظى که خواهيد خواند خاتمه يافت. در ظرف يک هفته، حزبى که ميتوانست بنيانگذار يک انترناسيونال باشد، توسط خود بهمن شفيق سقط شده اعلام شد. اين تمام عمق و جديت اين بحث بود.
14
مباحثات رفيق شفيق براى بيش از هفتاد نفر شرکت کنندگان در پلنوم وسيع اخير تازگى نخواهد داشت. پاسخ بهمن در اين بحث خاص توسط رفقاى مختلفى داده شده است. اگر مساله استعفاهاى رفقايى از کميته مرکزى روى نميداد، بحث رفيق بهمن شفيق، مانند بحثش در پلنوم اخير برد چندانى پيدا نميکرد و چه بسا مانند برخى بحثهاى ديگر در کميته مرکزى نشر آن ضرورتى پيدا نميکرد. بحث رفيق شفيق نه بار علمى جدى‌اى دارد و نه پرچم گرايش و جناح مطرح و ذينفوذى در اين حزب بوده است. امروز که شما اين بحث را ميخوانيد، حتى اين تک نماينده تزها هم حزب را ترک کرده است. پاسخ واقعى ما به اين مباحثات، لاجرم علاوه بر مطالبى که در اينجا نقد اظهارات رفيق بهمن نوشته شده است، نهايتا در انسجام بخشيدن به نگرش حزب به وظايف اين دوران است.
15
بجاى پاسخ دادن به بهمن شفيق و بحث مغشوشش، شخصا چند کار معين را در دستور گذاشته‌ام: ١- بحث حزب و جامعه پلنوم در اين شماره انترناسيونال چاپ خواهد شد.
17
٢- بحثهاى حزب و قدرت سياسى و افتتاحيه کنگره در شماره‌هاى بعدى انترناسيونال خواهد آمد.
18
٣- متن گزارش دفتر سياسى به کنگره تحت عنوان "ارزيابى عمومى" حداقل در داخل حزب منتشر خواهد شد.
19
٤- متن پياده شده سخنرانى چند ساعته سمينار اول کمونيسم کارگرى که در سال ١٩٨٩ ارائه شد و نقطه شروع جدايى سياسى حرکتى بود که بعدها در حزب ما متحد شد، را در سطح علنى چاپ خواهم کرد.
20
٤- ليست مقالات و کتبى را که مبحث کمونيسم کارگرى از آغاز تا امروز در آنها تبيين شده است را براى رفقا ارسال خواهيم کرد. تا يادآورى‌اى باشد بر مجموعه وسيع نظرات انتقادى و اثباتى‌اى که پشتوانه اين بحث است و تمايز آن با آنچه رفقاى مستعفى ما در اين روزها تحت اين عنوان تحويل داده اند.
21
٥- بر مبناى اين ليست و اين نوشته‌ها، ظرف چند ماه آينده کنفرانسى تحت عنوان "مرورى بر مبحث کمونيسم کارگرى" فراخوان خواهم داد. هدفم اينست که علاوه بر آشنا کردن بيشتر رفقايى که در دهسال گذشته به ما پيوسته‌اند با اين بحث، ربط اين مباحثات با وظايف کنونى حزب را نيز مشروح‌تر و مستدل‌تر بيان کنم.

با آرزوى موفقيت
نادر (م.حکمت)
١٦ آوريل ١٩٩٩


فــــــهـــــــرســـــــت

توضيحى به خوانندگان دفتر سياسى ٣
بجاى مقدمه منصور حکمت ٥
تزهائى در باره ايجاد حزب بين الملل کمونيست کارگرى بهمن شفيق ٦
در رابطه با نوشته رفيق بهمن شفيق تحت عنوان "سند شماره ١، تزهائى در باره يک بين الملل کمونيستى" منصور حکمت ٩
رفقاى کميته مرکزى، رفيق بهمن شفيق کورش مدرسى ١٢
ترس از حاشيه اى شدن يا گريز از يک وظيفه تاريخى! بهمن شفيق ١٥
ايست! ترمزهاى خود را چک کنيد منصور حکمت ٢٣
صورت مساله عوض شده است! کورش مدرسى ٢٦
يک گام به پيش، چند گام به پس! در باره برخى مسائل گرهى جنبش ما بهمن شفيق ٢٩
بهتر نيست ترمزهايمان را چک کنيم؟ آزاد نسيم ٥٣
يک يادداشت کوتاه در باره نوشته رفيق بهمن مصطفى صابر ٥٦
قربانى کدام واقعيات! على جوادى ٥٧
نکاتى در باره اظهارات رفيق بهمن شفيق در نوشته "يک گام به پيش، چند گام به پس!" فاتح بهرامى ٦٥
رفقاى کميته مرکزى نادر بکتاش ٧١
رفيق بهمن را چه ميشود؟ فاتح شيخ الاسلامى ٧٥
فقط چند گام به پس! در حاشيه "يک گام به پيش، چند گام به پس" آذر ماجدى ٧٧
در مورد نوشته رفيق بهمن شفيق، تحت عنوان "يک گام به پيش، چند گام به پس" اصغر کريمى ٨٢
انتقاد نه پيشرو، در هيچ وجهى!
به اعضاى کميته مرکزى، در باره يک گام به پيش، چند گام به پس
ثريا شهابى ٨٤
نکاتى در رابطه با نوشته اخير بهمن آذر مدرسى ٨٩
به رفقاى کميته مرکزى، مواضع قديم در پوششى جديد ايرج فرزاد ٩٢
يک شباهت، يک تفاوت سياوش دانشور ٩٤
از منظر اژدها، نامه اول در مورد مطلب بهمن منصور حکمت ٩٧
شاه برهنه است! بهمن شفيق ٩٩
"حقيقت" جوئى تشنه فريب! بهروز ميلانى ١٠٣
در برخورد به نوشته ها و برخوردهاى اخير رفيق بهمن محمود قزوينى ١٠٥
در رابطه با بحثهاى بهمن صالح سردارى ١١٠
به رفقاى کميته مرکزى، در برخورد به نوشته هاى رفيق بهمن شهلا دانشفر ١١٢
پاسخى ديگر به بهمن عبه دارابى، مجيد حسينى ١١٣
براى ثبت در تاريخ! نکاتى در زمينه مباحثات درون کميته مرکزى بهمن شفيق ١١٧
با گامهاى بلند به عقب، يادداشتى کوتاه در مورد نوشته بهمن شفيق رحمان حسين زاده ١٢٠
در باره مباحثات اخير بهمن شفيق مينا احدى ١٢٣
اسناد سياه آزاد نسيم ١٢٥
اين يک بحران است، آن را جدى بگيريد! بهمن شفيق ١٢٧
عقب گردى واقعا فاحش! نقدى بر نوشته بهمن شفيق، يک گام به پيش، چند گام به پس ... حسين مرادبيگى ١٣٠
قربانى کدام واقعيات [٢] على جوادى ١٣٢
عکس سه بعدى بهمن شفيق نادر بکتاش ١٣٧
پس روى اندک يا رجعت به گذشته، در حاشيه نامه رفيق بهمن سياوش مدرسى ١٤٠
ملاحظاتى بر نوشته هاى ر. بهمن شفيق مريم کوشا ١٤٣
در باره مباحث رفيق بهمن محسن ابراهيمى ١٤٦
"کمونيسم کارگرى امروز" و چپ پريروز، در نقد نظرات رفيق بهمن شفيق حميد تقوائى ١٥١
در باره نظرات اخير رفيق بهمن شفيق کورش مدرسى ١٥٧
قربانى کدام واقعيات [٣] على جوادى ١٦١
آغاز دورانى ديگر بهمن شفيق ١٦٣
"قلعه محکم سر جاى خودش است، در ذهن خود نميتوان آنرا تسخير کرد سياوش دانشور ١٦٨
دوستى خاله خرسه!؟ يادداشتى بر "دوران ديگر" رفيق بهمن مصطفى صابر ١٧٠

ضمائم

به اعضا و فعالين حزب کمونيست کارگرى ايران، موضوع: استعفاى رفيق رضا مقدم از حزب منصور حکمت ١٧٢
اطلاعيه مطبوعاتى: رضا مقدم حزب کمونيست کارگرى ايران را ترک کرد رضا مقدم ١٧٤
نامه به اعضا در مورد استعفاى رفقا رضا مقدم، مجيد محمدى، آزاد نسيم منصور حکمت ١٧٦
اطلاعيه در باره کناره گيرى رفيق رضا مقدم از حزب کمونيست کارگر ايران منصور حکمت ١٧٨
خداحافظ رفيق منصور حکمت ١٧٩
نامه به کميته ها و فعالين حزب در خارج کشور منصور حکمت ١٨٨m-hekmat.com #3010fa.html