صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3150
عنوان مطلب درباره کناره گيرى پنج نفر از اعضاى کميته مرکزى
اوريژينال انترناسيونال ٢٩، خرداد ١٣٧٨، مه ١٩٩٩
تاريخ 13780315 - 19990615
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى 3150fa.vnf
انجام شده 20030907 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-09-07