Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

در باره کناره گيرى ٥ نفر از اعضاى کميته مرکزى

گفتگو با انترناسيونال


2
انترناسيونال: در نيمه دوم آوريل شاهد استعفاى تعدادى از اعضاى کميته مرکزى و برخى از اعضاى حزب بوديم. لطفا به اختصار براى خوانندگان انترناسيونال تصويرى از کل اين اتفاق بدهيد. چرا اين استعفاها رخ داد. مساله چه ابعادى داشته است؟
3
منصور حکمت: در طول حدود يک هفته، ٥ نفر از اعضاى کميته مرکزى بيست و پنج نفرى حزب، اعلام کردند که از حزب کناره‌گيرى ميکنند. يکى از اين رفقا، رضا مقدم، عضو دفتر سياسى هفت نفرى حزب بود. مستعفيون ديگر عبارتند از آزاد نسيم، مجيد محمدى، فرهاد بشارت و بهمن شفيق. در مورد علت اين کناره‌گيرى‌ها، بايد منتظر اظهارات احتمالى بعدى آنها در مورد اختلافشان با برنامه و اهداف و سياستها و فعاليتهاى حزب و هم در مورد نظرات اثباتى خود آنها در مورد مسائل مختلف تئوريک، سياسى و عملى بود. اظهارات جسته و گريخته و معدود تاکنونى اين رفقا پس از ترک حزب، چيز زيادى در مورد دلايل سياسى اين کناره‌گيرى‌ها بدست نميدهد. يادآورى ميکنم که اين استعفاها اگر چه در يک دوره چند روزه اتفاق افتاد، استعفاهايى فردى بود. يعنى اين رفقا بصورت يک جريان انشعابى با پلاتفرم و برنامه سياسى معينى که قبلا در حزب اعلام شده باشد يا در مقطع جدايى منتشر شده باشد، جدا نشدند. حتى فکر نميکنم لزوما هر پنج نفر بعدا قرار باشد حرفهاى يکسانى بزنند و فعاليت مشترکى را شروع کنند. اگر کسى علاقمند است بداند اختلافات آنها و علل جدايى‌شان از حزب چه بوده است بايد به بيانيه‌ها و اسناد علنى احتمالى آنها رجوع کند و منتظر پلاتفرمهاى سياسى بعدى آنها باشد، البته اگر اصولا قصد ارائه چنين پلاتفرم‌هايى را داشته باشند.
4
بدنبال اين اتفاق، در سطح اعضاء و فعالين حزب در خارج کشور هم تعدادى استعفا داشته‌ايم. ليست کل اين استعفاها، بطور جداگانه به اطلاع عموم رسيده است. جدا شدن هر تعداد از فعالين حزب مايه تاسف است، اما ابعاد حزب کمونيست کارگرى در خارج کشور چنان است که اين کناره‌گيرى‌ها تنها در صد کوچکى از اعضاء و فعالين حزب در خارج کشور را در بر ميگيرد.
5
انترناسيونال: تاثير اين کناره‌گيرى‌ها بر فعاليتهاى حزب چه خواهد بود؟
6
منصور حکمت: ما برنامه‌ها و نقشه‌عمل‌هاى خود را بدون هيچ تعديل و تعويقى اجرا ميکنيم. کارى زمين نمانده است و مسئوليتى با اين استعفاها بدون سرپرست رها نشده است. همانطور که گفتم، نيرويى که در اين حزب متشکل است بسيار زياد است. نه فقط ابعاد کمى اتفاق بزرگ نيست، بلکه يک حزب سياسى چيزى بيشتر از جمع عددى رهبران و فعالين آن است. حزب نهادهايى دارد، ستنهايى دارد، پيشينه‌اى دارد، جايگاهى در جامعه در ميان مردم دارد. حزب کمونيست کارگرى کارش را ميکند و خوشبختانه حتى لازم نيست تجديد نظرى در شتاب و دامنه فعاليت همين دوره صورت بگيرد. از ميان رفقاى مستعفى کميته مرکزى، تنها آزاد نسيم مسئول تشکيلات خارج کشور، در تقسيم کار درونى کميته مرکزى مسئوليت مشخص داشته است. ساير مستعفيون، شايد بدليل ناخوشنودى‌اى که اکنون به کناره‌گيرى قطعى‌شان انجاميده است، در کارهاى يکى دو سال اخير پا پيش نگذاشته بودند و مسئوليتهاى کليدى‌اى نداشتند، و لاجرم کناره‌گيرى آنها ما را به نقل و انتقالات ادارى ناگزير نکرده است. فعاليت حزب در همه عرصه‌ها به روال سابق ادامه دارد.
7
انترناسيونال: روش برخورد حزب با استعفاها و مستعفيون چيست؟ حزب در برخورد به آنها چه اصولى را رعايت ميکند؟
8
منصور حکمت: پيوستن به حزب کمونيست کارگرى داوطلبانه است، جدايى از آنهم داوطلبانه است. داوطلبانه يعنى اينکه فرد در اين انتخاب کاملا مخير است و بخاطر اين انتخاب زير هيچ فشار اخلاقى قرار نميگيرد. ما سنت عشيره‌اى، فرقه‌اى و چريکى نداريم که کسانى را که صف ما را ترک ميکنند زير فشار اخلاقى بگذاريم. اين يک حزب مدرن سياسى است. و با اين پديده بسيار خونسرد، سياسى و حرفه‌اى روبرو ميشود. حزب کمونيست کارگرى در هر لحظه وظايفش را با تلاش مشترک کسانى که به آن پيوسته‌اند و از عضويت در صفوف آن احساس سربلندى ميکنند پيش ميبرد. ما علاقه‌اى به غش و ضعف‌ها و فضاهاى روانى و روايات مذهبى و عرفانى و تصاوير دراماتيک و تراژيکى که معمولا چپ غير کارگرى از وحدتها و جدائيهاى خود ميسازد و شيطانسازى‌ها و قهرمانسازى‌هايى که در اين موارد صورت ميگيرد نداريم. اتفاق دراماتيکى رخ نداده. عده‌اى از يک حزب سياسى استعفا کرده‌اند. حزب اظهار تاسف ميکند و کارش را ادامه ميدهد.
9
اما وقتى کسى از حزب جدا ميشود، بنا به تعريف ديگر يک شخصيت بيرونى است دير يا زود مستعفيون خود را از پيشينه فعاليت خود در حزب تفکيک خواهند کرد و بعنوان شخصيتهاى سياسى مستقل حرف خواهند زد. ما هم، مثل همه مردم، به همين عنوان قضاوتشان خواهيم کرد. حزب کمونيست کارگرى در يک پلميک دائمى با منتقدان کمونيسم و مخالفان تحزب کمونيستى کارگران است، و همينطور در يک جدال هميشگى با دشمنان کارگر و کمونيسم و کسانى است که حتى نفس وجود اين حزب را نميتوانند تحمل کنند. نه مخالفت با حزب کمونيست کارگرى پديده نوظهورى است و نه دشمنى داغ با يک حزب چپگراى مخالف يک رژيم ضد کارگر و ضد آزادى مايه سربلندى کسى ميتواند باشد. صرف اعلام اختلاف با حزب کمونيست کارگرى نميتواند سيماى سياسى کسى را تعريف کند و کانون سياسى‌اى را پر رونق نگاهدارد. دير يا زود کسانى که پس از کناره‌گيرى قصد دارند به فعاليت سياسى ادامه بدهند بايد به مخاطبين خود بگويند راجع به سوسياليسم، اوضاع جهان، اوضاع ايران، مبارزات طبقه کارگر، اسلام، ناسيوناليسم، مساله زن، مجازات اعدام، سى ساعت کار، جنبش مجمع عمومى، رژيم اسلامى، دولت خاتمى و غيره چه فکر ميکنند. آنوقت، بسته به اين نظرات، و همينطور بسته به درجه‌اى که احزاب و گروههاى بعدى آنها به نيرويى مادى و قابل اندازه‌گيرى در صحنه سياسى تبديل بشوند ما هم مانند بقيه مردم سياستمان را در قبال آنها تعريف خواهيم کرد.
10
انترناسيونال: دفتر سياسى اسنادى از مباحثات درونى حزب را علنى کرده است. اين اسناد چيست و هدف از انتشار علنى آنها چيست؟
11
منصور حکمت: دو دسته اسناد هست. يکى مباحثاتى است که قبل از اين استعفاها بطور کتبى در کميته مرکزى شروع شد. نظر به اينکه نيمى از اين مباحثات در حين استعفاها صورت گرفته است لازم بود که اين بحثها علنى باشد تا اگر کسى خواست بتواند بخواند. اين اسناد تکثير شده‌اند و براى سازمانهاى اپوزيسيون فرستاده شده‌اند. علاقمندان ديگر هم ميتوانند براى دريافت اين اسناد به واحدهاى حزب مراجعه کنند.
12
گروه دوم اين اسناد، که دارد براى دسترسى عموم آماده ميشود، اظهار نظرهاى آزاد فعالين حزب در خارج کشور پيرامون اين استعفاها و اظهارات مستعفيون است. اعضاى حزب در خارج کشور يک شبکه آزاد مباحثه روى اينترنت دارند. علاوه بر آن، حزب مطلقا محدوديتى براى اظهار نظر در اين دوره قائل نشد. يک نشريه الکترونيک روى نت به اسم "بحث" تعريف شد که هر يکى دو روز مطالب در آن جمع آورى ميشد و در اختيار رفقا قرار ميگرفت. در کل سه شماره "بحث" منتشر شد. اينها بزودى براى علاقمندان قابل دسترسى خواهد شد. اکنون بحث پيرامون استعفاها در درون حزب داغ نيست. با اينحال اگر مطالبى برسد باز بصورت مجموعه‌هايى در آينده منتشر خواهد شد. حزب کمونيست کارگرى سوخت و ساز سياسى پنهانى ندارد. جنبه‌هاى ادارى و سازمانى کار ما نظر به خطر تروريسم دولتى و اسلامى و دست راستى، متاسفانه بايد با درجه‌اى پنهانکارى انجام بگيرد. اما مباحثات سياسى رفقاى ما هميشه بايد براى جامعه قابل دسترسى باشد. ما اين اصل را رعايت ميکنيم. اين يک حزب کمونيست کارگرى مدرن، امروزى، باز و شفاف است. و اين يک نقطه قدرت جدى ماست.


انترناسيونال ٢٩، خرداد ١٣٧٨، مه ١٩٩٩

m-hekmat.com #3150fa.html