صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3160
عنوان مطلب درگذشت رفيق احمد اميرى کادر حزب کمونيست کارگرى ايران
اوريژينال Ant032 - انترناسيونال، ارگان مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران، شماره ٣٢
تاريخ 13781115 - 20000215
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى
انجام شده 20030718 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - اوريژينال تهيه و اسکن شود.
- مقابله شود


Last updated: 2003-07-18