Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

رفيق احمد اميرى کمونيست با سابقه
و کادر برجسته حزب کمونيست کارگرى ايران
درگذشت


2
با کمال تاسف به اطلاع ميرسانيم که رفيق احمد اميرى کمونيست با سابقه و کادر قديمى حزب کمونيست کارگرى ايران بدنبال يک بيمارى سخت روز شنبه ٤ دسامبر در سن ٤٧ سالگى در شهر اسلو در نروژ درگذشت. مبارز سخت‌کوشى که قريب سه دهه براى برقرارى يک جامعه آزاد و انسانى و براى تحقق آرمانهاى والاى کمونيسم و طبقه کارگر لحظه‌اى از پا نايستاده بود، چشم از جهان فروبست.
3
احمد اميرى از اوان جوانى در صف مبارزه زحمتکشانى که خود از ميانشان برخاسته بود عليه ستمگرى فئودالها و سرکوبگرى رژيم حاکم فعالانه شرکت داشت و در آستانه انقلاب ٥٧ به مبارزه کمونيستى روى آورد. با قيام بهمن ٥٧ رفيق احمد به کومه‌له و سپس همراه آن به حزب کمونيست ايران پيوست و مسئوليتهاى گوناگونى در عرصه‌هاى سياسى، نظامى و لجستيکى بعهده گرفت. با تشکيل حزب کمونيست کارگرى در سال ١٣٧٠ رفيق احمد اميرى به اين حزب ملحق شد. آخرين مسئوليت رفيق احمد، پيش از ابتلا به بيمارى، دبيرى کميته کشورى نروژ حزب کمونيست کارگرى ايران بود. متاسفانه اين رفيق عزيز، که عشق به زندگى و شور مبارزه کمونيستى مشخصه پايدار شخصيت دوست داشتنى و مورد احترام او بود، ديگر در ميان ما نيست.
4
کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران درگذشت رفيق احمد اميرى را به همسر و فرزندانش، به بستگان و دوستانش، به همه اعضاء و دوستداران حزب کمونيست کارگرى و به همه ياران و همسنگران سياسى‌اش در اين سالهاى طولانى، صميمانه تسليت ميگويد. ياد او هميشه نزدمان عزيز خواهد بود.


از طرف کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران
منصور حکمت
٥ دسامبر ١٩٩٩
انترناسيونال، ارگان مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران، شماره ٣٢ - بهمن ١٣٧٨ - ژانويه ٢٠٠٠

m-hekmat.com #3160fa.html