صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3230
عنوان مطلب در حاشيه نامه رفيق جعفر رسا - به عنوان يک خواننده
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق فريده آرمان ٦ر٦ر٢٠٠٣
تاريخ 13720424 - 19930715
فايل پايه 3230fa.vnf
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20031226 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-12-26