صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3250
عنوان مطلب نامه به رفقايى که پرسشنامه فراکسيون در خارج کشور را پر کرده اند
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق فريده آرمان ٦ر٦ر٢٠٠٣
تاريخ 13700514 - 19910805
فايل پايه 3250fa.vnf
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20031226 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-12-26