Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

به رفقايى که پرسشنامه فراکسيون در خارج کشور را پر کرده‌اند


1
با درود
2
تعداد ١٦٤ پرسشنامه پرشده فراکسيون بدست من رسيده است، و هنوز بنظر ميرسد تعداد ديگرى در راه باشد. پرسشنامه تک‌تک رفقا در جمعى با حضور رضا مقدم، ايرج آذرين، کورش مدرسى و من خوانده شده است و در مواردى از رفقاى ديگرى که با آنها در کارشان آشنايى نزديکترى داشته‌اند نظر خواسته شده است. از ميان ١٦٤ نفر نام تعدادى از رفقا، فعلا حدود ٢٠ نفر، از ليست حذف ميشود. اينها عبارتند از: ١- رفقايى که در اين فاصله کلا از حزب کناره گرفته‌اند.
4
٢- رفقايى که با توجه به نحوه فعاليت آنها و يا نظرات سياسى‌شان حکمت پيوستن آنها به فراکسيون چندان روشن نيست. در مورد برخى از اين رفقا احتمالا صحبت حضورى با خودشان ضرورى خواهد بود.
5
براى همه رفقا نامه‌اى در مورد قبول يا رد عضويت آنها در فراکسيون ارسال خواهد شد.
6
از ميان ليست فوق، که تنها شامل رفقاى مقيم خارج کشور است، ابتدا ليست ٧٠-٨٠ نفره‌اى از فعال‌ترين رفقاى فراکسيون با توجه به شناخت قبلى از آنها و ارزيابى خود آنها از کارشان تهيه شد. با توجه به محدوديت امکانات از بين اين رفقا، با دشوارى زياد، ليست ٥٠ نفره‌اى براى شرکت در کنفرانس فراکسيون استخراج شد. نظر به دلائل متعدد، و از جمله به اين دليل که کنفرانس نشست نمايندگان اعضاء يک تشکيلات نيست بلکه يک گردهمايى از صاحبنظران و فعالين مؤثرتر يک گرايش براى بحث و تبادل نظر است، گذاشتن انتخابات براى کنفرانس را اصولى و کارساز نديديم. ايده اوليه ما مبنى بر اينکه بخشى از شرکت‌کنندگان انتخابى باشند هم عملا با توجه به کمبود امکانات و وجود يک ليست ٥٠ نفره از کسانى که خود ما شرکتشان را ضرورى ميدانستيم ناگزير کنار گذاشته شد. به شيوه فعلى عملا از هر سه رفيق يک نفر در کنفرانس شرکت ميکند.
7
براى شرکت‌کنندگان در کنفرانس نامه‌هاى جداگانه‌اى ارسال خواهد شد. دستور جلسات کنفرانس قبلا همراه پرسشنامه‌ها در اختيار همه رفقا قرار گرفته است. رفقايى که در کنفرانس حضور ندارند ميتوانند نظرات خود را براى قرائت در کنفرانس و يا مطالعه توسط شرکت کنندگان براى ما ارسال کنند. مباحثات کنفرانس منتشر خواهد شد.


با آرزوى موفقيت

منصور حکمت
٥ر٨ ر١٩٩١
m-hekmat.com #3250fa.html