صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3260
عنوان مطلب توضيحاتى درباره فعاليت با حزب کمونيست کارگرى
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق فريده آرمان ٦ر٦ر٢٠٠٣
تاريخ 13700823 - 19911114
فايل پايه 3260fa.vnf
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20031226 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-12-26