Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

توضيحاتى درباره فعاليت با حزب کمونيست کارگرى


1
لازم است عضويت در حزب کمونيست براى هر کارگر مبارز و هر انسان سوسياليست که خود را متعلق به اين جريان اجتماعى ميداند به اندازه کافى ساده باشد و در عين حال تضمين شود که استخوانبندى اصلى حزب، اصوليت مارکسيستى و شفافيت افق سياسى و اجتماعى خود را حفظ ميکند و کل حزب را بر افق کمونيستى‌اى که فلسفه وجودى آن را تشکيل ميدهد استوار نگاه ميدارد.
2
حزب کمونيست کارگرى لازم است يک حزب مؤثر و وسيع و در عين حال متکى به استخوانبندى کادرى محکمى باشد. تفکيک عضو و کادر و درک نقش ويژه هر يک در حيات و کار حزب يکى از اصول تشکيلاتى حزب کمونيست کارگرى است. کسانى که به حزب کمونيست کارگرى ميپيوندند ميتوانند در يکى از سه سطح عضو، کادر محلى و کادر سراسرى فعاليت کنند.
3
١- عضو حزب کمونيست کارگرى کسى است که: الف: خود را کمونيست و شريک در افق و اهداف و اصول اين حزب بداند و بخواهد به سهم خود در محيط کار و زندگى‌اش حزب را تقويت کند.
5
ب: آماده باشد بخشى از وقت و انرژى خود را در يک رابطه متشکل در محيط کار و زندگى خود در خدمت پيشبرد وظايف حزب قرار بدهد.
6
ج: به حزب حق عضويت بپردازد و در حد امکانات خود از نظر مادى آن را يارى دهد.
7
- برخى فعاليت‌هاى سياسى غير حزبى، نظير کار در نشريات کارگرى و فعاليت در اتحاديه‌ها و کمپين‌ها ممکن است در مقاطعى از نظر حزب شرط کار متشکل را تأمين کند. در اين مقطع در خارج کشور اين عرصه‌ها از نظر حزب کمونيست کارگرى به رسميت شناخته ميشوند:
8 - کار با کارگر امروز
- کار با فدراسيون شوراهاى پناهندگان
- کار با نشريه ايران تريبون
- کار به عنوان مقامات و سازماندهان اتحاديه‌ها و تشکل‌هاى توده‌اى کارگرى
12
در تمام اين موارد عضو حزب موظف است رابطه منظمى با کميته تشکيلاتى در منطقه فعاليت خود داشته باشد و در محيط فعاليت خود مروج و مدافع اهداف حزب باشد و نفوذ حزب را گسترش دهد.
13
در مورد عرصه‌ها و نهادهاى ديگر در هر مورد تصميم گرفته خواهد شد.
14
٢- کادر محلى حزب کمونيست کارگرى کسى است که علاوه بر داشتن شرايط عضويت آماده باشد و بتواند در منطقه يا عرصه معين در سازماندهى فعاليت‌هاى حزبى و هدايت اعضاى حزب شرکت کند.
15
٣- کادر سراسرى حزب کمونيست کسى است که علاوه بر موارد فوق آماده باشد و بتواند در هر منطقه و عرصه که حزب ضرورى بداند، از جمله فعاليت‌هاى مرکزى و رهبرى سراسرى حزب، انجام وظيفه کند.
16
کليه کارگرانى که در محلات و واحدهاى مختلف در ايران خود را هم‌نظر و هم‌خط حزب کمونيست کارگرى ميدانند و در محافل و شبکه‌هاى کارگرى فعاليت ميکنند از نظر حزب کمونيست کارگرى عضو محسوب ميشوند.
17
فعالين حزب کمونيست کارگرى در شهرها و کارخانجات مختلف در ايران که حوزه فعاليت آنها به اين مناطق و عرصه‌ها محدود ميشود و در اين عرصه‌ها رابطه حزب را با شبکه‌ها و محافل کارگرى برقرار نگه‌ميدارند کادرهاى محلى حزب محسوب ميشوند.
18
فعالين حزب کمونيست کارگرى در ايران که وظايفى در مقياس کل کشور برعهده دارند کادر سراسرى محسوب ميشوند.
19
رفقايى در خارج کشور که آماده‌اند و ميتوانند در مقياس يک کشور در اداره امور حزب شرکت کنند کادر کشورى در خارج کشور هستند که از نظر ساختمان حزبى کادر محلى محسوب ميشود. رفقاى درگير در سازماندهى فعاليت در مقياس فراکشورى در خارج کشور کادر سراسرى محسوب ميشوند.
20
شرط فعاليت به عنوان کادر حزب کمونيست کارگرى اين است که: ١- فرد خود خواهان کار در اين سطح باشد.
22
٢- با تئورى مارکسيسم و تاريخ سوسياليسم آشنايى کافى داشته باشد و بتواند در محيط فعاليت خود مروج مارکسيسم و سياست سوسياليستى باشد.
23
٣- بر اصول فعاليت حزبى، موازين سازماندهى حزب و نقشه عمل‌هاى حزبى احاطه داشته باشد.
24
٤- از توانايى عملى اداره امور حزب در عرصه تحت مسئوليت خود برخوردار باشد.
25
٥- با محيط فعاليت خود و جنبشهاى کارگرى و سوسياليستى در عرصه فعاليت خود آشنايى داشته باشد.
26
٦- کادر کشورى حزب در خارج کشور بايد به زبان آن کشور مسلط باشد و بتواند رويدادهاى سياسى و اجتماعى آن را تعقيب کند.
27
٧- کادر سراسرى حزب کمونيست بايد با يکى از زبانهاى بين‌المللى، در حدى که بتواند به آن زبان صحبت کند و بخواند (و ترجيحا بنويسد) آشنايى داشته باشد.
28
٨- کادر حزب بايد بتواند نظرات خود را به صورت نوشته و سخنرانى ارائه کند.
29
ما ميدانيم که در مقطع شروع کار خيلى از رفقايى که مايلند به عنوان کادر حزب فعاليت کنند برخى شرايط فوق را به تمامى دارا نيستند. از اينرو اعلام تمايل آنها براى کار به عنوان کادر در حزب در اين مقطع به معنى اعلام تعهد آنها براى رفع اين کمبودها در اسرع وقت و حداکثر در يک دوره يکساله است.
30
کادر حزب از نظر حقوق اساسنامه‌اى تفاوتى با عضو حزب ندارد. اما انتخاب و يا سازمانيابى در ارگانها و کميته‌هاى رهبرى در سطوح محلى و سراسرى مستلزم آن است که فرد بدوا به ضوابط فعاليت به عنوان کادر حزب اعلام تعهد کرده باشد.
31
لازم است هر رفيق در تقاضاى عضويت خود سطح فعاليت مورد نظر خود در حزب کمونيست کارگرى در اين مقطع را در ستون مربوطه ذکر کند. ارگان مسئول پذيرش در قبول و عدم قبول رفقا به عنوان عضو يا کادر حزب مختار است. مراتب با توضيحات کافى کتبا به اطلاع رفيق متقاضى فعاليت در حزب خواهد رسيد.
32


33
رفيق عزيز
34
حزب کمونيست کارگرى بلافاصله پس از پايان پلنوم بيست و يکم اعلام موجوديت ميکند. براى اينکه کارهاى حزب بسرعت جريان روتين خود را پيدا کند و دوره راه‌اندازى فعاليتها طولانى نشود لازم است که:
35
اولا، آن رفقايى از حزب کمونيست ايران که مايلند به حزب کمونيست کارگرى بپيوندند هر چه زودتر فرم تقاضاى عضويت را پرکنند و براى ما ارسال کنند. براى توضيح بيشتر در مورد شرايط پيوستن به حزب بعنوان عضو و کادر به نوشته‌هاى ضميمه رجوع کنيد.
36
ثانيا، لازم است رفقايى که ميخواهند با حزب کار کنند، با توجه به امکانات محدود ما در مقطع شروع کار، در حد امکان خود (هر قدر کم) به حزب کمک مالى کنند. از جمله توصيه ميکنيم رفقا از ماه دسامبر که کار حزب کمونيست کارگرى آغاز ميشود حق عضويت خود را به صندوق اين حزب بپردازند. در آينده در هر کشور حساب بانکى‌اى معرفى خواهد شد و يا ترتيبات مشخص‌ترى داده خواهد شد. در کوتاه مدت رفقا ميتوانند حق عضويت و کمکهاى مالى خود را از طريق رفقاى زير بدست ما برسانند و از رفيق مربوطه رسيد بگيرند. کارگر امروز
مهوش چرمچى
اصغر کريمى
رحمان حسين زاده
بهزاد بارخدايى
آزاد
على خدرى
مهدى افشار
بهمن شفيق
عبدالله سيد مرادى
نادر بکتاش
سارا اصلانى
فاتح بهرامى (کانادا)
على جوادى
على خدرى
امان (انگستان)
53
براى اجتناب از پرداخت کارمزد و هزينه تبديل بيش از حد در ارسال پول، و نيز براى کمک به مخارج سنگين دوره راه‌اندازى، توصيه ميکنيم رفقا در صورت امکان حق عضويت سه ماه آينده خود را يکجا بپردازند.


با تشکر
55
منصور حکمت
١٤ نوامبر ١٩٩١m-hekmat.com #3260fa.html