صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3330
عنوان مطلب طرح پروسه عملى تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق فريده آرمان ٦ر٦ر٢٠٠٣
تاريخ 13720131 - 19930420
فايل پايه 3330fa.vnf
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20031226 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-12-27