Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

طرح پروسه عملى تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق


1
مقدمات:
2
١- با توجه به شرايط سياسى عراق و موقعيت سياسى و ايدئولوژيکى موجود در جنبش سوسياليستى و کارگرى عراق، سرعت عمل در تشکيل حزب حياتى است. يکى از شاخصهاى اصلى در تعريف طرح اجرايى تشکيل حزب، زودفرجام بودن و عملى بودن طرح در يک فرصت محدود است.
3
٢- حزب کمونيست کارگرى عراق نميتواند و نبايد به عنوان يک جبهه ائتلافى و يا اتحاد عمل و ادغام سازمانهاى موجود کمونيستى عراق تشکيل شود. اساس طرح تشکيل حزب بايد بر اعلام تشکيل حزب توسط عده‌اى کادرهاى ذينفوذ جنبش کمونيستى و کارگرى عراق، با هويت فردى و مستقل از تعلق سازمانى آنها استوار باشد. نفس تشکيل حزب بايد به معنى پشت سر گذاشتن هويتهاى سازمانى موجود توسط کادرهاى جنبش باشد.
4
٣- حزب کمونيست کارگرى عراق بايد بعنوان يک حزب نوين سياسى که بر بنيادهاى مستقل خود استوار است اعلام شود و به هيچ وجه نبايد محصول سير تکوين سازمانى تشکلهاى موجود معرفى شود و يا سابقه مجادلات و مباحثات تشکلهاى موجود را به ارث ببرد.
5
٤- بايد ميان اعلام موجوديت حزب و تشکيل مرکزيت و ارگانهاى حياتى اوليه آن با ادغام کل نيروهاى آن در يک بدنه حزبى واحد و تحکيم آن در قلمروهاى مختلف فعاليت تفاوت قائل شد. تشکيل حزب به معناى اعلام موجوديت رسمى آن و تشکيل يک مرکزيت واحد است که طبق يک طرح آگاهانه براى پايه‌ريختن شالوده‌هاى يک حزب جديد در يک فرصت معين کار ميکند. ضوابط برنامه‌اى و اساسنامه‌اى و تاکتيکى تشکيل حزب و مبانى عملى تشکيل و کار مرکزيت حزب لاجرم ميتواند شامل اصول معدودى باشد که براى اين مرحله از کار حياتى است. تدوين اسناد برنامه‌اى و اساسنامه‌اى و تاکتيکى جامع حزب کمونيست کارگرى عراق کارى است که خود اين کميته مرکزى پس از اعلام موجوديت حزب بايد در دستور بگذارد.
6
با توجه به نکات فوق طرح زير را براى پروسه عملى تشکيل حزب پيشنهاد ميکنم.
الف: نامه‌اى به امضاء بخشى از کادرها و فعالين جنبش کمونيستى و کارگرى عراق منتشر شود که در آن:
١- بر ضرورت و مبرميت و عملى بودن تشکيل حزب تأکيد شده باشد.
9
٢- به تعداد معينى از کادرهاى جنبش، با ذکر اسم، وظيفه داده باشند که از جانب کل فعالين کمونيسم کارگرى عراق و در درجه اول از جانب امضاء کنندگان، تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق را رسما اعلام نمايند و خود به عنوان کميته مرکزى حزب، با حق افزودن کسانى به جمع خود، تا اولين کنگره عادى حزب انجام وظيفه نمايند. در اين نامه از رفقاى کميته مرکزى خواسته ميشود که ايجاد شالوده و بدنه يک حزب واحد و تامين فورى رهبرى سياسى و تاکتيکى براى کمونيسم کارگرى در عراق را در دستور قرار دهند.
10
٣- از سازمانها و احزاب کمونيستى کارگرى در عراق خواسته شود که با صدور بيانيه تشکيل حزب از طرف رفقاى فوق رسما به حزب اعلام پيوستگى کنند.
11
برخى نکات عملى بند الف: 12
١- نامه فوق در جمع خود رفقاى بالاى عراقى نوشته ميشود (ما ميتوانيم کمک کنيم) و در فرصت معينى، براى مثال ٥ هفته، موافقت و امضاء طيف درجه يک کادرهاى سازمانها و محافل مختلف با آن گرفته ميشود. براى اين منظور دريافت ٤٠ يا ٥٠ امضاء کافى است. اما نامه همچنان در عراق چرخانده ميشود و امضاهايى که بعد از اعلام تشکيل حزب بدست مرکزيت حزب جديد برسد به شيوه مناسب اعلام ميشود. ليست کل امضاهاى رسيده، به عنوان کادرهاى فراخوان دهنده به تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق، در گزارش مرکزيت به کنگره اول ارائه ميشود و آن ليست نهايى براى ثبت در آرشيو حزب خواهد بود.
13
٢- نامه فوق ميتواند به امضاء سازمانها و مرکزيت‌هاى آنها نيز برسد. از طرف ديگر سازمانها ميتوانند طى اطلاعيه‌هاى سازمانى از اين فراخوان کادرها حمايت کنند و اعلام نمايند که با تشکيل حزب به آن ميپيوندند.
14
٣- حزب کمونيست کارگرى ايران طى اطلاعيه‌اى از اين فراخوان رسما حمايت ميکند.

15
ب: همزمان با تهيه و امضاء شدن نامه فراخوان کادرها، رفقاى مرکزيت آتى (آنها که نامشان در فراخوان ذکر خواهد شد) در ارتباط با يکديگر خود را براى اعلام علنى تشکيل حزب و به عنوان کميته مرکزى آماده ميکنند. جزئيات آرايش کميته مرکزى و سبک کار آن بايد در همفکرى خود رفقا روشن شود. برنامه عمل کميته مرکزى و تقسيم کار درونى آن بايد روشن شود.
16
ج: با صدور نامه فراخوان کادرها، رفقاى مرکزيت آتى طى اطلاعيه‌اى که در نشريات مختلف سازمانهاى کمونيستى عراق، نشريات ما و حتى‌المقدور رسانه‌هاى رسمى منعکس ميشود، تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق را اعلام ميکنند. اين اطلاعيه بايد در خود عراق وسيعترين انعکاس ممکن را پيدا کند. اعلام موجوديت حزب بايد حداقل با اسناد زير همراه باشد:
17 ١- اطلاعيه تشکيل حزب به امضاى مرکزيت
٢- رونوشت فراخوان کادرها با آخرين امضاهاى رسيده
٣- معرفى کميته مرکزى حزب (بخش قابل معرفى)
٤- رئوس اهداف و سياستهاى حزب کمونيست کارگرى عراق (موجز و بدون شرح و بسط)
٥- نقشه عمل کميته مرکزى حزب تا برگزارى کنگره اول
٦- پيام به سازمانهاى کمونيستى و کارگرى عراق
٧- پيام به طبقه کارگر عراق
٨- پيامهاى ديگر در صورت لزوم
25
به اين ترتيب روشن است که در اين طرح کميته تدارک و يا کنگره مؤسس و غيره نخواهيم داشت. حزب به صورت شبيه به حزب کمونيست کارگرى ايران، با اين امتياز که اطلاعيه فراخوان کادرها را پشت سر خود دارد، تشکيل ميشود. حتى گردهمآيى تمام مرکزيت براى اعلام حزب لازم نيست. بيانيه‌ها و توافقات بايد چه حضورا، چه در مکاتبه و تلفن و غيره و با ديدارهاى مختلف، بدست بيايد. اسناد را همه بايد بخوانند و تأييد کنند. اما نفس اعلام حزب از طريق صدور بيانيه و گفتگوى مسئولين حزب جديد با جرايد، اعم از کمونيستى و غيره، و نيز با سخنرانى، در صورت امکان، در مجامع مختلف پس از صدور بيانيه، انجام ميشود. اساس اين طرح توافق ده نفر کمونيست با هم براى به دوش گرفتن و به منزل رساندن اين بار از جانب و با حمايت عده بسيار بيشترى است.
26
د: پس از صدور اطلاعيه تشکيل حزب سازمانهاى دخيل در تشکيل حزب طى اطلاعيه‌هايى پيوستن خود به حزب و خاتمه کار خود به عنوان سازمانهاى فعلى را اعلام ميکنند.
27
هـ: وظايف مبرم کميته مرکزى
28 - ادغام نيروها و تأمين يک رهبرى واحد و يک صف يکپارچه، پشت سر گذاشتن هويتهاى سازمانى در سطوح مختلف و ايجاد يک هويت و خودآگاهى حزبى در ميان کادرها.
- ابراز وجود سياسى، و در قدم اول تبليغاتى، در قبال دولت مرکزى و احزاب اپوزيسيون عراق، به عنوان يک جريان نوين و يکپارچه کارگرى و کمونيستى.
- تشکيل کميته‌ها و واحدهاى سازمانى اصلى
- نشريه مرکزى حزب، به دو زبان، و سازماندهى توزيع آنها
- برقرارى کميته‌هاى اصلى در داخل کشور و سازماندهى ارتباط مرکزيت و کميته‌ها
- سازماندهى کميته مرکزى، نحوه روتين کارکرد، محل اقامت، تقسيم کار درونى و غيره
- سازماندهى کميته و يا واحد خارج کشور
- سازماندهى تدوين برنامه و اساسنامه و اسناد تاکتيکى اصلى
- عضوگيرى استاندارد در حزب
- سازمان دادن خزانه و بودجه حزب
- ...
39
بعضى دشوارى‌ها که بايد بر آن فائق آمد:
40
١- توافق بر سر ليست مرکزيت موقت ممکن است عملا ساده نباشد. حزب ما بايد در ايجاد فضاى مناسب نقش بازى کند. بطور کلى فراتر رفتن از هويت‌هاى سازمانى موجود و ايجاد يک هويت حزبى و يک رابطه محکم سياسى و نزديک ميان کادرهايى که از سازمانها و محافل مختلف پا به ارگانهاى حزب ميگذارند کار ساده‌اى نخواهد بود. بى‌توجهى به اين ميتواند به وجود نوعى محفليسم و جناح‌بندى‌هاى پوشيده ميدان بدهد.
41
٢- براى گرفتن امضاء چند ده کادر براى نامه فوق ممکن است فرصت بيشترى لازم باشد. به هر حال بايد در اين مساله تسريع کرد. ابدا نبايد بدون اطلاع از توافق کسى دوستانش نام او را زير فراخوان بنويسند.
42
٣- نفوذ عملى اين جريان در عراق محدود است و حزب ممکن است خيلى کردستانى بشود. عين اين حقيقت را رفقاى مرکزيت بايد با صداقت کامل در بيانيه تشکيل حزب بگويند و تعهد حزب براى فائق آمدن به اين نقيصه را اعلام کنند.
43
٤- پول: اگر اين مشکل به سادگى قابل حل بود که اصلا ما اينجا نبوديم! بايد از هم‌اکنون به فکر پيدا کردن منابع براى حزب جديد، بخصوص با هزينه‌هاى زيادى که در دوره اول سازماندهى دارد باشيم.
44
٥- تمرکز اعضاى کميته مرکزى و شروع يک فعاليت روتين مشکلات خودش را دارد که بايد کوشيد به سرعت رفع شود.


آوريل ١٩٩٣


همراه با متن "نامه به رفقاى عراقى" در بولتن شماره ٣ ويژه کادرها منتشر شده است.

m-hekmat.com #3330fa.html