صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3430
عنوان مطلب جمهورى اسلامى در يک بن بست سياسى و اقتصادى قرار دارد و با سر به سمت فروپاشى ميرود
اوريژينال Ham054 - همبستگى ٥٤ - دسامبر ١٩٩٤
تاريخ 13730915 - 19941215
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى
انجام شده 20030718 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد.
20030718 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - اوريژينال تهيه و اسکن شود.
- مقابله شود


Last updated: 2003-07-18