Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

جمهورى اسلامى در يک بن بست سياسى و اقتصادى قرار دارد و
با سر بسمت فروپاشى مى رود!

مصاحبه با نشريه همبستگى


2
همبستگى: شما در نوشته "روياهاى ممنوع مجاهد" گفته‌ايد که در يک شرايط متعارف سياسى و اجتماعى تشکيل حکومت در ايران توسط مجاهدين و يا شوراى ملى مقاومت آنها غير ممکن است و نوشته‌ايد که ادعاها و نمايشات جارى مجاهدين بيشتر شبيه بازى کودکان است تا اقدامات جدى سياسى براى سرنگونى جمهورى اسلامى. خود مجاهدين تبليغ ميکنند که آنها تنها آلترناتيو رژيم جمهورى اسلامى هستند و هر کس عليه آنها چيزى بگويد يا بنويسد در کنار جمهورى اسلامى قرار دارد. در اين باره چه ميگوئيد؟
3
منصور حکمت: چرند ميگويند. اين نوع برخوردها هم نمونه‌اى از فالانژيسمى است که خميره اين سازمان را ميسازد. وقتى الان که دستشان جايى بند نيست، جواب مخالفين‌شان را اينطورى ميدهند، کاملا قابل تصور است که اگر روزى به فرض محال شهربانى جايى را بدست بگيرند چه رفتارى با مردم خواهند داشت. و تازه اين جريانى است که خودش دو سال تمام خمينى را پدر روحانى خود ميدانسته. به هر حال بحث من در آن مقاله هم اينست که مجاهد پديده مهمى نيست. بازيگر قابل اعتنايى در صحنه سياسى آتى ايران نيست. يک جريان سياسى نيست. يک سکت مذهبى من درآوردى و کوچک است. که مثل همه نمونه‌هاى مشابه در دنيا تا وقتى در صندوقش پول بگذارند، وجود دارد. مثل هر سکت ديگرى ميتواند مايه اذيت و آزار و دردسر مردم بشود، اما سخن گفتن از مجاهدين با الفاظ سياسى، رنگى از جديت به اين جريان ميزند که حقيقى نيست. اگر کسى با انگيزه سياسى وارد اين سازمان شده، بنظر من بد نيست کمى تعمق کند. شايد هنوز دير نباشد.
4
همبستگى: نوشته‌ايد که جمهورى اسلامى ايران را به آستانه انفجارات هولناک اجتماعى کشانده است. يکى از احتمالات آينده فروپاشى کامل جامعه و مدنيت در اثر تنشهاى ملى و مذهبى و امثالهم ميدانيد. جدا منظورتان اينست که تماميت ارضى ايران در خطر قرار خواهد گرفت؟
5
منصور حکمت: "تماميت ارضى" لغت من نبود و نيست و "در خطر" افتادنش هم جايى در مقاله من نداشت. بحث من بر سر جنگ داخلى و از کف رفتن شيرازه جامعه مدنى است، با کشتارها و آوارگى‌ها و محروميت‌هايى از نوع يوگسلاوى و افغانستان و آنگولا، اين احتمال در ايران بسيار واقعى است و بر خلاف بيان شما من اين را نتيجه "تنشهاى ملى و مذهبى" هم ندانسته‌ام. بنظر من کشمکش ملى و مذهبى هم ميتواند يکى از نتايج و عوارض بعدى اين از هم گسيختگى مدنى باشد. اما نه علت آن است و نه شکل اصلى بروز آن. جهمورى اسلامى در يک بن بست سياسى و اقتصادى قرار دارد و با سر به سمت فروپاشى ميرود. احتمال زيادى وجود دارد که پس از يک سلسله جدالها و کودتاها از داخل خود رژيم، کلا يک خلاء قدرت و بدنبال آن يک خانخانى نظامى و جنگ داخلى در کشور بروز کند. اگر اين وضعيت طول بکشد و موقعيت استيصال آميز بشود، امکان شکل‌گيرى همه نوع انفکاک، از جمله بر حسب مذهب و قوميت، هست. اما بنظر من شکل ملى و مذهبى در جنگ داخلى احتمالى در ايران برجسته نخواهد بود. يک احتمال واقعى حضور نظامى آمريکا و غرب از طريق سازمان ملل اساسا در جنوب کشور و تشکيل يک دولت محلى در آنجاست که بتواند منطقه خليج را از بحران سياسى و نظامى در بقيه ايران دور نگهدارد. مساله مورد بحث من به هر حال جنبه مدنى- انسانى اين وضعيت و عواقب مشقت بارش براى دهها ميليون انسان است و عقب برگشتن تاريخ و سياست در کل ايران و منطقه براى دهها سال. وگرنه رفراندوم در کبـــِک (Quebec) هم ممکن است "تماميت ارضى" کانادا را زير سئوال ببرد، بى آنکه هيچ آدم متمدنى يک شب خوابش را سر مساله حرام کند.
6
همبستگى: چطور ميشود از واقعيت يافتن اين آينده هولناک در ايران جلوگيرى کرد؟
7
منصور حکمت: نسخه تضمين شده‌اى وجود ندارد. قدر مسلم اينست که هوشيارى نسبت به احتمال اين دورنما از جانب مردم و نيروهايى که براى سرنگونى رژيم تلاش ميکنند تاثير خواهد داشت. متعهد شدن بخش هر چه بيشترى از نيروهاى اپوزيسيون به اصل اجتناب از چنين وضعيتى و اعلام پايبندى آنها به برخى از اصول مدنى و سياسى، چه امروز و چه در فرداى سرنگونى رژيم اسلام، به اجتناب از اين کابوس کمک خواهد کرد.
8
همبستگى: منظورتان اينست که جبهه‌اى از احزاب سياسى اپوزيسيون جمهورى اسلامى درست بشود و اينان براى جلوگيرى از سناريوى جنگ داخلى فعلا اختلافات خود را کنار بگذارند و بر اساس فصل مشترکها و برنامه جبهه حرکت کنند.
9
منصور حکمت: خير، ابدا منظورم اين نيست. چنين جبهه‌اى نه زمينه دارد، نه عملى است و نه اصولى. بنظر من اتفاقا اگر جريانات اپوزيسيون ايرانى اختلافات سياسى خود را به وسيع ترين شکل بحث کنند و بشکافند و بر آن پا فشارى کنند. شانس سياسى شدن فضاى جامعه و اجتناب از توحشى که رژيم اسلامى و جريانات آوانتوريست ميروند به بار بياورند بيشتر ميشود. اما کارى که ميشود کرد، بعنوان گام اول، اينست که، نيروهاى اپوزيسيون زير يک بيانيه امضاء بگذارند که در آن امضاء کنندگان نه فقط امکان چنين روندى را مورد توجه قرار ميدهند. بلکه به موازين و اصولى براى اجتناب از آن متعهد ميشوند. تمام قضيه بر سر دشوار کردن بروز يک چنين کابوسى در ايران است. بنظر من فعلا احتمال اين سناريوى سياه خيلى بيشتر از يک روند متعارف سرنگونى حکومت و جايگزينى آن با حاکميت ديگرى است.
10
همبستگى: خود شما و حزب کمونيست کارگرى ايران چه اقداماتى را در اين باره در دستور داريد؟
11
منصور حکمت: پلنوم دوم کميته مرکزى اين موضوع را بحث کرد و قرار مقدماتى‌اى هم در اين باره صادر کرد. دفتر سياسى حزب موظف شده طرحى در اين مورد تهيه و اجرا کند. اين مصوبات و فعاليتهاى بعدى حزب در اين زمينه در نشريه انترناسيونال منعکس خواهد شد. از جمله، براى شروع، بزودى سمينار وسيع در مورد آينده ايران و روندهاى احتمالى خواهيم داشت که نتايج و اسنادش را منتشر خواهيم کرد.


همبستگى شماره ٥٤ دسامبر ١٩٩٤

m-hekmat.com #3430fa.html