Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

İRAN KOMÜNİST-İŞÇİ PARTİSİ ÖRGÜTSEL İLKELERİ

İran Komünist-İşçi Partisi Merkez Komitesi Dördüncü Plenumu’nda Onaylandı

Giriş: İran Komünist-İşçi Partisi Örgütsel İlkeleri partinin tüzük ilkeleri ve örgütsel düzenlemelerinin dayandığı genel ilkelerdir. Komünist-İşçi Partisi tüzüğü her uğrakta bu belge ve bu ilkelere dayanarak Parti Kongresi veya Merkez Komitesi’nin daha belirli örgütsel etkinlik alanlarında onayladığı yürütme kararnameleri, düzenlemeler ve kurallardan oluşur. Bu düzenlemeler ve kararnameler bu belgede açıklanan ilkelerle çelişemez.

* * *

İran Komünist-İşçi Partisi Örgütsel İlkeleri

1) İran Komünist-İşçi Partisi komünist devrimi gerçekleştirmek üzere işçi sınıfını örgütleyip yönlendirmek için kurulan devrimci Marksist bir örgüttür. Komünist-İşçi Partisi’nin erekleri parti programında açıklanmıştır.

2) İran Komünist-İşçi Partisi komünist işçiler ve işçi sınıfının komünist devrimi aktivistlerinin birleşme ve faaliyet etme çerçevesidir. İran Komünist-İşçi Partisi’ne üye olmak gönüllü bir eylemdir. Kendini komünist sayan, Parti’nin toplumsal ereklerine ortak gören, bu ereklerin gerçekleştirilmesi için İran Komünist-İşçi Partisi çerçevesinde örgütlü faaliyete hazır olan herkes parti üyesi olabilir. Parti’den istifa etmek ve ayrılmak da özgür, gönüllü bir eylemdir.

3) Parti üyeliği üyelerin hiçbir bireysel veya medeni hak ve özgürlüğünü sınırlayıp koşullamaz. Aynı biçimde parti üyeliği hiçbir koşulda diğer insanlar üzerinde üstünlük sağlamaz.

4) Kadro, seçim veya atama yoluyla Parti’nin belirli bir alandaki faaliyetini örgütleyip yönetme sorumluluğunu üstlenen Parti üyesidir. Kadro olarak faaliyet etmek kişinin üstlendiği örgütsel sorumluluğa uygun ilkeler ve disipline uymasını gerektirir. Bu ilke ve disiplinler, genel olarak üyelerin hak ve görevleri ile ilgili genel ilkelere göre, kişiye daha fazla sorumluluk yükleyip daha sıkı bir disipline uymasını gerektirebilir. Parti’de kadro olarak faaliyet ilkeleri her organın özgül faaliyetinde ve Parti’nin kadrolardan genel beklentilerini dile getiren belgelerde açıklanır.

5) Komünist-İşçi Partisi işçi sınıfının kendine ait bir mücadeleyi örgütleyip yönlendirme örgütüdür, örgütsel özgüllükleri bu temel ereğe bağlıdır. Komünist-İşçi Partisi’nin örgütsel yapı ve ilkeleri işçi sınıfının komünist öncülerinin en geniş biçimde partiye katılıp faaliyetlerini burada sürdürmelerini kolaylaştıracak ve güvenceye alacak biçimdedir.

6) Komünist-İşçi Partisi’nin temel hücresi işçilerin yaşam ve çalışma ortamında oluşan üye birlikleridir. Parti’nin dikey sıradüzenini, her biri Parti’nin belirli yaşamsal-coğrafi bir alandaki faaliyetini ilerletip yönlendiren, yerel komitelerden oluşan piramitsel bir örgüt oluşturur. Bu komitelerin en önemlileri şunlardır: Mahalle komitesi, kent komitesi, bölge komitesi. Merkez Komite bu örgütsel piramitin en üstünde yer alır ve Parti faaliyetinin bütününü genel ölçekte örgütleyip yönlendirir.

7) Piramitsel, dikey örgütün yanısıra, Komünist-İşçi Partisi gereksinime bağlı olarak, ilgili örgütsel komiteler denetiminde faaliyet eden yayınlar, eğitsel ve propagandatif kurumlar, iletişim birim ve ağları vb. gibi özel organ ve örgütler ve kurmaylıklar oluşturur.

8) Komünist-İşçi Partisi işçi veya işçi olmayan parti dışı örgütlerde nüfuzunu artırmak, siyasetlerini bu örgütlerin faaliyetine yaymak veya önderliklerini ele geçirmek için çaba gösterir. Komünist-İşçi Partisi gerekli gördüğü uğraklarda böyle örgütlerin kurulmasına öncülük eder. Parti üyeleri parti dışı bütün örgütlerde örgütlü bir kanat ve fraksiyon gibi etkinlikte bulunurlar.

9) Komünist-İşçi Partisi bütün toplumsal ve siyasal koşullarda sınıfsal mücadelenin bütün boyutlarına müdahale edip öncü rolünü yerine getirmek ve işçi sınıfı içindeki komünist hareketi örgütlemekle yükümlüdür. Bu yüzden parti bu temel iskelete uygun olarak bütün uğraklarda her koşulda her evredeki sınıf mücadelesinin özel gereksinimlerini karşılayabilecek örgütsel biçime bürünür. Açık, yasal veya gizli, yeraltı faaliyet, siyasal veya askeri etkinlik, siyasal gerileme veya yükselme dönemlerinde faaliyet, kitlesel işçi örgütlerinin yokluğu veya varlığı koşullarında vs.de faaliyet gereksinimleri Komünist-İşçi Partisi’nin örgütsel özelliklerini, parti tarafından oluşturulan örgütsel organ ve kurumların türünü etkiler.

10) Parti Kongresi en az iki yılda bir gerçekleştirilen partinin en üst önderlik organıdır. Kongre parti örgütlerinin üyelerinin doğrudan oyuyla seçilen parti örgütlerinin temsilcilerinden oluşur. İki kongre arasında Parti’nin en üst önderlik organı, üyeleri kongrelerde seçilen, Merkez Komitesi’dir.

11) Dikey sıradüzendeki bütün Parti komiteleri seçime dayanan örgütlerdir.

12) Örgüt sıradüzeninde ilke her komitenin üst komitenin kararlarına, bütün komitelerin Merkez Komitesi kararlarına uymasıdır.

13) Ortak erekler belirlemek için işbirliği ve bu ereklerin gerçekleştirilmesi için yan yana mücadele etmek Komünist-İşçi Partisi’nin iç ilişkilerindeki temel ilkedir. En geniş ölçekte düşünce alış verişi, düşünce birliği, kişilerin çeşitli düşünce ve görüşlerini ortaya atabilmeleri için en geniş alanın sağlanmasının yanısıra onaylanmış siyasetler ve önlemlerin ilerletilmesi için en sıkı disiplin, birliktelik ve birlik Komünist-İşçi Partisi’nin iç ilişkilerinin ayrılmaz dayanaklarını oluşturur.

14) Varolan uygunsuz ve sınırlayıcı koşullarda, en liberal ülkelerde bile devrimci bir işçi partisinin sürekliliği ve ilerlemesinin koşulu sağlam örgütsel disiplindir. Komünist-İşçi Partisi’ndeki disiplin üyelerin komünist mücadelenin pratik gerekliliklerinin ve Parti’nin faaliyet koşullarının bilincinde olmalarına dayanmaktadır. Parti disiplini birinci aşamada partinin siyasal ve manevi bütünlüğü, üye ve aktivistlerinin deneyimliliği ve bilinçliliğine dayanır. Komünist-İşçi Partisi bu disiplini öğretmek, bu bilinci ve duyarlılığı üye ve aktivistleri arasında güçlendirmek için sürekli çaba göstermenin yanısıra parti disiplininin çiğnenmesi durumlarını belirli disiplin önlemleriyle karşılar. Komünist-İşçi Partisi’nde resmi uyarı en hafif ve ihraç (üyeliği sonlandırmak) en sert disiplin önlemidir.

15) Kişilerin örgütsel görev ve sorumluluklarının belirlenmesinin temeli kişinin hazırlığı ve özgür, bilinçli tercihidir. Parti üyelerinin hiçbiri zorla veya kendi istemlerine karşı hiçbir görevi yerine getirmek, hiçbir sorumluluğu üstlenmek durumunda değillerdir. Aynı zamanda örgütsel herhangi bir sorumluluk üstlenmek ve herhangi bir parti organında bulunmak kişinin o sorumluluk veya organa uygun görevleri, normları, disiplini ve örgütsel ilkeleri kabul etmeye hazır olduğunu bilinçli biçimde ifade ettiği anlamına gelir.

16) Komünist-İşçi Partisi üyelerinin özel yaşamlarını araştırıp buna müdahale etmez. Parti üyelerinin toplumsal yaşamdaki davranış ve eylemleri Parti ilkelerini çiğnediği durumlarda bu kişiler hakkında üyeliğin sonlandırılmasına kadar varan disiplin önlemlerini uygulama hakkı Parti için saklıdır.


Mansur Hikmet tarafından kaleme alınan bu belge ilk Kez Aralık 1995’te, Enternasyonal, sayı 19’da Farsça yayımlandı.


Turkish translation: Siyavash Azari
m-hekmat.com #0860tu.html