2003-03-18
کتابخانه

در اين گوشه ميتوانيد بى آنکه کارهاى ساختمانى اين سايت مزاحمتان شود، مقالاتى که قبلا روى اينترنت منتشر شده اند را مطالعه کنيد يا به گفتارها گوش بدهيد. براى ديدن متن هاى فارسى به برنامه Acrobat Reader و براى گوش دادن به صدا ها به Media player و يا Real player نياز داريد.

مطالب اين صفحه:       مقالات منتشر شده در جلد هفتم مجموعه آثار


مطالب ديگر به تدريج آماده ميشود

مجموعه آثار منصور حکمت - جلد هفتم
کمونيسم کارگرى (٢)
١٩٨٩ تا ١٩٩١ - ١٣٦٧ تا ١٣٧
انتشارات بنياد منصور حکمت
چاپ اول، خرداد ١٣٨٢، ژوئن ٢٠٠٣
ISBN:91-970866-8-1

مقالات منتشر شده در جلد هفتم مجموعه آثار

پيشگفتار به جلد هفتم - آذر ماجدى، بنياد منصور حکمت   ژوئن ٢٠٠٣
قطعنامه درباره استراتژى جنبش ما در کردستان کمونيست ٤١ ارديبهشت ١٣٦٧
کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در کردستان  مرداد ١٣٦٨
قرار داخلى در مورد تسهيل عضويت کارگران در حزب کمونيست ايران  ارديبهشت ١٣٦٨
حزب کمونيست ايران و عضويت کارگرى کمونيست ٥١-٥٢مرداد ١٣٦٨
نامه به يکى از رفقاى فعال در تشکيلات شهرهاى حزب کمونيست ايران  مرداد ١٣٦٨
حزب کمونيست در آستان ششمين سال - گفتگو با راديو صداى حزب کمونيست ايران کمونيست ٥٣شهريور ١٣٦٨
کارگران کمونيست چه ميگويند کمونيست ٥٣شهريور ١٣٦٨
کارگران و انقلاب کمونيست ٥٣شهريور ١٣٦٨
تفاوتهاى ما - درباره کمونيسم کارگرى بسوى سوسياليسم ٤ مهر ١٣٥٨
نامه به فعالين حزب درباره تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى  خرداد ١٣٦٩
اطلاعيه تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران - ١٠/٥/٦٩ کمونيست ٥٨ مرداد ١٣٦٩
گفتگو پيرامون اطلاعيه در مورد تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران کمونيست ٥٨ مرداد ١٣٦٩
به رفقاى تشکيلات کردستان حزب کمونيست ايران کمونيست ٥٩ مهر ١٣٦٩
اطلاعيه پايانى پلنوم هجدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران کمونيست ٥٩ مهر ١٣٦٩
برنامه عمل دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - شهريور ١٣٦٩ کمونيست ٥٩ مهر ١٣٦٩
پلنوم هجدهم و برنامه کار دفتر سياسى - مصاحبه با کمونيست ٥٩ کمونيست ٥٩ مهر ١٣٦٩
مبارزه مسلحانه در کردستان - کمونيسم و سنت ناسيوناليستى در مبارزه نظامى کمونيست ٦٠بهمن ١٣٦٩
نامه به پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - اول اوت ١٩٩١ کمونيست ٦٣ مرداد ١٣٧٠
درباره اين شماره کمونيست کمونيست ٦٣مرداد ١٣٧٠
توضيح به پلنوم بيستم پيرامون تصميم به کناره گيرى از حزب کمونيست ٦٣مرداد ١٣٧٠
گزارش درباره نتايج پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران کمونيست ٦٣مرداد ١٣٧٠
مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران کمونيست ٦٣مرداد ١٣٧٠
در حاشيه اظهارات رفيق مهتدى در مورد جدايى ما از حزب کمونيست ٦٣ ض ٢مرداد ١٣٧٠

مجموعه آثار منصور حکمت - جلد ششم
کمونيسم کارگرى (١)
١٩٨٥ تا ١٩٨٩ - ١٣٦٤ تا ١٣٦٧
انتشارات بنياد منصور حکمت
چاپ اول، آبان ١٣٨١، نوامبر ٢٠٠٢
ISBN 91-97086-7-3

مقالات منتشر شده در جلد ششم مجموعه آثار

حوزه هاى حزبى و آکسيونهاى کارگرى - درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى کمونيست ١٧ تا ٢ اسفند ٦٣ تا خرداد ٦٤
سبک کار کمونيستى: يک جمعبندى مجدد کمونيست ٢٢ شهريور ١٣٦٤
درباره مباحث کنگره دوم حزب کمونيست ايران - مصاحبه با نشريه کمونيست کمونيست ٢٦ تا ٢٩ تير تا آذر ١٣٦٥
سياست سازماندهى ما در ميان کارگران کمونيست ٢٨ مهر ١٣٦٥
در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا بسوى سوسياليسم ٣ مهر ١٣٦٨
باز هم درباره شورا بسوى سوسياليسم ٣ مهر ١٣٦٨
قطعنامه درباره تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - شورا، مجمع عمومى و سنديکا پلنوم دهم ک.م.ح.ک.ا آبان ١٣٦٦
تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - مصاحبه با نشريه کمونيست کمونيست ٣٧ اسفند ١٣٦٦
اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - گزارش به کنگره سوم حزب کمونيست ايران بسوى سوسياليسم ٣ مهر ١٣٦٨
در حاشيه گزارش اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - سخنرانى در کنگره سوم بسوى سوسياليسم ٣ مهر ١٣٦٨
درباره سياست سازماندهى کارگرى ما - سخنرانى در يک سمينار حزبى کمونيست شماره ٤٨ و ٤٩ اسفند ٦٧ فروردين ٦٨
Audio  مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى جلد ششم مجموعه آثار مارس ١٩٨٩
مقالات منتشر شده در جلد هشتم مجموعه آثار

مارکسيسم و جهان امروز انترناسيونال ١ 199203
مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى انترناسيونال ٢ 199206
در پاسخ به فتواى آقاى جلال طالبانى عليه شوراهاى کارگرى در کردستان عراق
دمکراسى: تعابير و واقعيات انترناسيونال ٤-٧ 199207
وظايف ما در قبال چپ عراق
کمونيسم کارگرى در عراق به يک حزب واحد نياز دارد
ستون اول (انتخابات آمريکا/ سومالى)
ستون اول (سياست غرب در قبال ايران)
ستون اول (انتخابات روسيه)
ستون اول (دمکراسى غربى در روسيه/ صلح خاور ميانه)
ستون اول (رفراندوم روسيه)
بحران آخر: ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى
ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى
زن در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى
ستون اول (سياست آمريکا در قبال رژيم ايران/ انتخابات آفريقاى جنوبى)
روياهاى ممنوع مجاهد: چرا دولت مجاهدينى غيرممکن است
در پايان يک دوره، سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره اول
ستون اول (کوبا)
قطعنامه دفتر سياسى درباره حل مساله کرد در کردستان ايران
قرار پلنوم دوم درباره مخاطرات احتمالى در جريان سرنگونى جمهورى اسلامى
قرار پلنوم دوم درباره لزوم دخالت در صحنه سياسى عراق
ستون اول (تروريسم اسلامى)
گفتگو با همبستگى درباره سناريوى سياه
سناريوى سياه، سناريوى سفيد: بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران
در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق: طرح مقدماتى بحث
اساس برنامه کمونيستى ما پا برجا مانده است، مصاحبه با نشريه راه آزادى
قرار دفتر سياسى، ملاحظاتى بر جايگاه بحث سناريوى سياه در تبليغات و تبليغات حزب
ستون اول (تحريم تجارى ايران)
در ستايش سکوت: «چپ» و بحث سناريوى سياه
اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى ايران
ستون اول (انتخابات لهستان)
ديپلوماسى يا انتخاب سياسى: کومه له جديد در «شکافهاى منطقه اى»
ستون اول (اپوزيسيون مجاز ايران)
تاريخ شکست نخوردگان
بيانيه دفتر سياسى در محکوميت شعار فدراليسم
فدراليسم شعارى ارتجاعى است، مصاحبه با انترناسيونال
ستون اول (انتخابات اسرائيل)
طفل شيرين دمکراسى
به صندوق تشکيل سرمايه انترناسيونال کمک کنيد
طرحهاى ارتجاعى براى آينده کردستان عراق محکوم است
ستون اول (دمکراسى و انتخابات آمريکا)
رويدادهاى بزرگ و انسانهاى کوچک:
(در حاشيه اظهارات اخير عبدالله مهتدى/ افتضاح سياسى يا محظورات ديپلماتيک)
ماهواره و آل احمدهاى پلاستيکى
فرج سرکوهى بايد فورا آزاد شود
ستون اول (دوره دوم کلينتون/ کوبا و خبرگزارى ها)
اين شروع کار ماست
به دنبال انتخاب خاتمى، گفتگو با انترناسيونال
حقوق کودک، اسلام و حجاب گيت راه کارگر
ستون اول (ترکيه)
درباره سقط جنين، گفتگو با نشريه همبستگى
قطعنامه دفتر سياسى درباره انتخاب خاتمى و عروج مجدد «اپوزيسيون طرفدار رژيم»
يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرىمنتشر شده بعد از انتشار جلد هشتم، در سايت حزب کمونيست کارگرى ايران

حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى : درباره رويدادهاى اخير ايران انترناسيونال ٢٩ 138703
جنبش توده اى براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود
اسلام بخشى از لومپنيزم در جامعه است راديوهمبستگى 199906
ايران صحنه هجوم عظيم ضد اسلامى مردم خواهد بود راديوهمبستگى 199906
درباره موج اخير ترورها در ايران - مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم راديو انترناسيونال ??
پيام تبريک به مردم ايران به مناسبت سال نو 138001
درباره تنش ميان جمهورى اسلامى و طالبان - مصاحبه با ايسکرا ايسکرا
نتايج انتخابات - مصاحبه با راديو آزادى
سازندگان همبستگى: تشکر و "تصحيح" همبستگى هفتگى 200107منتشر شده در مجموعه تاريخ شکست نخوردگان

براى خواندن اين مقالات بايد همه کتاب را باز کنيد.
براى اينکار به تصوير کتاب در بالا کليک کنيد.
اين کتاب ٨٥ صفحه است و آوردنش از سايت روزنه بسيار بيشتر از مقالات تکى طول ميکشد.

* مقالاتى که در جلد هشتم مجموعه آثار هم آمده اند با ستاره مشخص شده اند
+ مقالاتى که در ليست انترناسيونال هفتگى هم آمده اند با  +  مشخص شده اند

تاريخ شکست نخوردگان *
ماهواره و آل احمدهاى پلاستيکى *
اسلام، حقوق کودک و حجاب-گيت راه کارگر *
عروج و افول اسلام سياسى - ميزگرد با پرسش ٣ زمستان ١٣٧٩ + انترناسيونال هفتگى ٦٩
ايران صحنه هجوم عظيم ضد اسلامى مردم خواهد بود *
مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است
فصلنامه خاوران ٧ پائيز ١٣٧٩ (نشريه سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران)
+ انترناسيونال ٢٦ 137908
زير حجاب اختناق ايسکرا ٣ 133701
آزادى بيان از نوع دوم ايسکرا ٥ 137702
درباره آزادى بيان - راديو انترناسيونال استکهلم ايسکرا ٧ 137703
درسهاى بديهى برلين + انترناسيونال هفتگى ٣٧
بيست سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦
راديو انترناسيونال ٢٣ خرداد ١٣٧٩
+ انترناسيونال هفتگى ٥٨منتشر شده در شماره هاى مختلف انترناسيونال هفتگى

* مقالاتى که در دسترس نيستند با ستاره مشخص شده اند

* يادداشتهائى درباره بحران سياسى رژيم اسلامى - بحران آخر
فرار از پيروزى - پرده آخر
کنفرانس برلين و جناحهاى حکومت اسلامى - مصاحبه با راديو انترناسيونال 200005
ظهور قطب سوم - پرده آخر
درباره محاکمه نمايشى ١٣ شهروند يهودى - مصاحبه
* طوفان در راه است
درباره جناحهاى حکومت پس از تشکيل مجلس - راديو انترناسيونال
سه جنبش سه آينده - پرده آخر
سفر خاتمى به آلمان: زمين را زير پايشان داغ کنيم
درباره ٣٠ خرداد ٦٠ - راديو انترناسيونال
"اقتصاد" يا "توسعه سياسى"، کدام مال خر است؟!
"قوه قضائيه" و درد "توسعه"
اين سيّّد اهل گلاسنوست نيست
حال همه اصلاحات ميخواهند، جنگ اسم رمزها
ما ميمانيم و شما رفتنى هستيد - جنايات اتحاديه ميهنى عليه مردم کردستان
ريشه هاى دوم خرداد - پرده آخر
از تهران، با کمال تشکر - کيهان بند را آب ميدهد
در جستجوى قـّوه مقننه
بحران کومه له و بازسازى ناسيوناليسم کرد 200008
زندگى بعد از دوم خرداد - راديو انترناسيونال
آينده دوم خرداد - راديو انترناسيونال 200008
"عبور از خاتمى"
درباره کنگره سوم حزب - مصاحبه
درباره مباحثات کنگره سوم حزب - راديو انترناسيونال
مجازات اعدام شنيع ترين قتل عمد است - مصاحبه با خاوران ٧ 137908
دوم خرداد نمرده است! - "استفسار فعال"
يادداشتهاى سياسى - در حاشيه هفته
بيست سال قتل زنجيره اى
کابوس انتخابات
مردم، حزب و انتخابات - گفتگو با على جوادى
سخنرانى افتتاحيه کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى ايران
سياست ارعاب اسلامى را در هم بکوبيم
درسهاى بديهى برلين
مردم قاتلين را ميشناسند
تاريخ شکست نخوردگان 137412
* هفته اضطراب
نورى در انتهاى تونل - مژده! آخوند ميانه روى بعدى ظهور ميکند!
جمهورى اسلامى بدون خاتمى؟
* اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى - سخنرانى در کنگره سوم
انترناسيونال هفتگى يکساله شد
مواجهه از نزديک - يک گزارش پزشکى
١٨ خرداد روز اعتراض است - مصاحبه
بيست سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦٠ - راديو انترناسيونال 137903
ما نماينده اکثر مردميم - مصاحبه درباره ايران پس از انتخابات
هيچ بخشى از حکومت ديگر نميتواند جلوى رشد اعتراضات مردم را بگيرد - مصاحبه
مردم بايد انتخاب کنند - گفتگو درباره وحدت اپوزيسيون
عروج و افول اسلام سياسى - ميزگرد با پرسش
طرح سازماندهى رهبرى حزب - مصوب پلنوم ١٤ 200109
پايان دادن به تروريسم کار ماست - پيامدهاى حملات تروريستى عليه مردم آمريکا
دنيا پس از ١١ سپتامبر - بخش اول: جنگ تروريست ها
دنيا پس از ١١ سپتامبر - بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست
دنيا پس از ١١ سپتامبر - بخش سوم: افول اسلام سياسى
دنيا پس از ١١ سپتامبر - بخش چهارم: پس از افغانستان
بمناسبت دهمين سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگرى - مصاحبه بخش اول

 

بحران و انشعاب در کومه له ١٦٠ دقيقه ١ ٢ ٣ ٤
آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟ ١٢٠ دقيقه ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦